Historisk arkiv

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

- Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Med dette oppgjøret får alle pensjonister økt kjøpekraft, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.  Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:

  • ektefellen har pensjon: 137 768 kroner (lav sats),
  • ektefellen har ikke har pensjon, men årlig inntekt over to G: 160 285 kroner (ordinær sats),
  • enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under to G og som ikke har pensjon: 173 274 kroner (høy sats), og
  • forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: 270 240 kroner (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:           

  • Enslig uførepensjonist: 176 736 kroner
  • Gift (med annen minstepensjonist): 163 488 kroner      
  • Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): 140 508 kroner
  • Ung ufør enslig: 218 268 kroner