Historisk arkiv

Presiserer stønadsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det er i dag gjort enkelte endringer i den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den viktigste endringen er at det presiseres i forskriften at kompensasjonen gir rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Korona-pandemien har fått store, økonomiske konsekvenser for et historisk høyt antall arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Regjeringen har gjennomført en lang rekke tiltak i ekspressfart, for å bøte på konsekvensene av utbruddet.

– Det hastet å få på plass en inntektssikringsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende som har mister inntektsgrunnlaget sitt. I dag har vi gjort noen justeringer og presiseringer i forskriften som kom på plass 8. april. Endringene innebærer at den midlertidige ytelsen også skal gi opptjening til blant annet sykepenger og pleiepenger på lik linje med inntekten som ytelsen erstatter. Det gjør vi for å sikre at ingen mottakere skal stå uten inntekt hvis de selv eller deres barn blir alvorlig syke, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den midlertidige støtteordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vil nå gi rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 (sykepenger), 9 (stønad ved barns og andre nærståendes sykdom) og 14 (ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon). Selvstendig næringsdrivende og frilansere hadde før koronapandemien rett til sykepenger, til pleie- og omsorgspenger, og til foreldrepenger ved fødsel, på grunnlag av inntekten. Opptjeningsretten i den nye stønadsordningen skal dermed gjelde personer som uten pandemien hadde fått opptjening til slike ytelser.

Det er også foretatt ytterligere endringer i forskriften i dag. En annen endring medfører at kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019, framfor 2017 og 2018. Det er også åpnet for at NAV kan fatte vedtak i saker om ytelsen utelukkende basert på automatisk behandling, samt at NAV har anledning til å gjøre trekk i ytelsen.

NAV skal administrere ordningen, og en teknisk løsning i NAV for søknad og umiddelbar utbetaling vil være på plass i mai. Det vil komme nærmere informasjon om dette.

Søk om kompensasjon