Historisk arkiv

Inviterer ordførere til dialog om bosetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til tre dialogmøter med ordførere rundt om i landet for å diskutere hva staten og kommunen sammen kan gjøre for å øke bosettingen.

Så langt i år har kommunene tatt i mot 19 prosent flere flyktninger enn på samme tid i fjor, og antallet som venter i mottak er redusert fra 5450 ved årsskiftet til cirka 5 150 ved utgangen av september.

Ordførermøter

For å øke bosettingen og redusere ventetiden i mottak har statsråden i løpet av høsten invitert til tre ordførermøter. Det første er i Bodø den 23. oktober og her er det invitert ordførere fra de tre fylkene i Nord-Norge, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.

Det er både invitert ordførere fra kommuner som har takket ja til å bosette alle de er blitt anmodet om, kommuner som har vedtatt å bosette færre enn de ble bedt om, samt noen kommuner som har vedtatt ikke å bosette flytninger.

- Jeg har forståelse for at dette er utfordrende for enkelte. Men kommunene må bosette enda flere for at alle de som har fått opphold i Norge så snart som mulig skal få en kommune å bo i. Jeg ønsker innspill til hvordan staten kan bidra for å få alle kommunene med på bosettingsdugnaden. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen, sier inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Flere tiltak
Det siste året har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne iverksatt flere tiltak for å sikre økt og raskere bosetting av flyktninger.

  • Alle kommuner blir nå anmodet om å bosette flyktninger.
  • Staten inngikk i april i år en ny samarbeidsavtale med KS der målet er at kommunene bosetter 10 000 flyktninger i år.
  • Integreringstilskuddet er i budsjett 2014 og med forslaget i 2015 økt med til sammen hele 300 mill. kroner. Tilskuddet dekker dermed om lag 90% av kommunenes utgifter til bosetting. En kommune som bosetter en flyktningefamilie med to voksne og to barn vil de fem første årene de bor i kommunen motta nærmere 2,8 mill. kroner bare i integreringstilskudd.
  • Husbankens tilskudd til utleieboliger ble økt i revidert nasjonalbudsjett med 100 mill. kroner. I forslaget til statsbudsjett for neste år er tilskudd til utleieboliger foreslått økt med ytterligere 50 mill. kroner. 
  • Fra 2015 iverksettes et toårig prøveprosjekt der fylkesmannen i Hordaland og Østfold overtar deler av IMDis oppgaver med å bosette flyktninger. 

Les mer om bosetting på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets sider.