Historisk arkiv

Fullmaktsbestemmelser forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven forlenges fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020.

Dette omfatter blant annet rekvirering av fast eiendom og løsøre mot erstatning, beordring av personell og pålegg til virksomheter om å ta imot pasienter og flytte ressurser. Kongen må først beslutte at fullmaktene kan anvendes, men beslutningen gjelder bare for et begrenset tidsrom og maksimalt for én måned av gangen. Det er fortsatt behov for hjemler til raskt å kunne innføre tiltak etter helseberedskapsloven for å håndtere koronautbruddet. Kongen har derfor i dag besluttet at fullmaktene i loven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020.

Les kongelig resolusjon (PDF).