Historisk arkiv

Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

Tiltakene som gradvis har blitt iverksatt fra og med 12. mars 2020 er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid. Det er viktig å ha en samlet oversikt over nasjonale tiltak som er lett tilgjengelig, og som gir forutsigbarhet for dem tiltakene retter seg mot. Det er en utfordring i dagens situasjon at flere av tiltakene er spredt i ulike forskrifter og vedtak, og med ulik lengde på varigheten av tiltakene. Den nye forskriften samler tiltakene fra helsemyndighetene som retter seg mot personer og virksomheter.

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av koronavirus, og sikre tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen parallelt med ivaretagelse av ordinære helse- og omsorgstjenester.

Forskriften innebærer blant annet følgende:

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner skal fortsatt holde stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, skal fortsette å få et tilbud om barnehage og skole. Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.Regler om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) eller ved påvist sykdom, videreføres i all hovedsak med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres i all hovedsak med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling i Norge forbys fortsatt å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reiseforbudet etter søknad.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen skal holdes stengt. Dette gjelder ikke serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder, dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Dette innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende skal holdes stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende skal holdes stengt.
 • Enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Dette innebærer at virksomheten skal sørge for at pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Kravet om to meters avstand gjelder likevel ikke for helsepersonell og annet personell som under yrkesutøvelsen bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer videreføres
 • Det er en egen bestemmelse i forskriften som særskilt regulerer karantene og inn- og utreise for Svalbard og Jan Mayen. Det er gjort en endring fra tidligere regulering ved at Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om at personer som ankommer Svalbard skal i karantene.

Etter forskriften skal i tillegg Helsedirektoratet gi anbefalinger om avstand mellom personer og samlinger i grupper. Kontaktbegrensende tiltak er svært viktig for å begrense smitte av koronavirus i samfunnet. Anbefalingene frem til nå er at man ute i det offentlige rom, bør ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe, med unntak av personer i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men også her med unntak av personer i samme husstand.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Det er et krav etter smittevernloven at tiltakene er forholdsmessige og nødvendige ut fra en helhetsvurdering. Det krever at tiltakene løpende vurderes, og oppheves dersom situasjonen endrer seg slik at vilkårene ikke lenger er til stede. Helse- og omsorgsdepartementet vil be Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å foreta en løpende vurdering av alle tiltak regulert i forskriften, slik at departementet hurtig kan gjøre endringer i tråd med varierende behov.

Forskriften kan leses på Lovdata