Historisk arkiv

Norge evaluert av Financial Action Task Force

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Financial Action Task Force (FATF) har i dag publisert en rapport om den norske gjennomføringen av FATFs anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Norge er et av de første medlemsland i FATF som er evaluert etter FATFs reviderte standarder av 2012 (pdf) og evalueringsmetodologien av 2013 (pdf) av 2013. Rapporten viser til at Norge har gjennomført enkelte positive tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, men peker også på flere forhold som bør utbedres. Rapporten vurderer status på tidspunktet for evalueringsteamets landbesøk som ble avsluttet 11. april. 

– Regjeringen er allerede i gang med å følge opp flere av manglene som er påpekt i rapporten. Vi har besluttet at det skal ferdigstilles en ny nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i løpet av 2016. Det er videre etablert  et eget Kontaktforum for samordning av nasjonale tiltak. Kontaktforumet vil være operativt fra tidlig 2015, sier justisminister Anders Anundsen. 

– Regjeringen vil nedsette et lovutvalg som skal utrede endringer i hvitvaskingsregelverket. Rapporten gir verdifulle innspill til utvalgets arbeid. Arbeidet skal igangsettes tidlig i 2015. FATFs merknader knyttet til rapporteringspliktiges etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og Finanstilsynets oppfølging på området, vil vi følge opp i tett dialog med Finanstilsynet, sier finansminister Siv Jensen.

___________________ 

Financial Action Task Force (FATF) ble etablert i 1989, etter initiativ fra G7-landene. FATFs oppgave er å sette standarder og fremme effektiv gjennomføring av regulatoriske og operasjonelle tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger, terrorfinansiering, finansiering av masseødeleggelsesvåpen, og andre relaterte trusler mot integriteten til det internasjonale finanssystem. Norge ble medlem av FATF i 1991, og er ett av i alt 192 land/jurisdiksjoner som i dag er tilsluttet FATF, eller en av i alt åtte tilknyttede regionale organer. FATFs standarder er ikke folkerettslig bindende, men anses å være de gjeldende globale standarder på området, og er politisk forpliktende for medlemslandene.