Historisk arkiv

Det norske og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket kobles sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS når Kunnskapsdepartementet har vedtatt en forskrift om henvisning mellom NKR og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF).

-NKR og EQF er nyttig for alle som tar utdanning i ett land og vil søke jobb eller videre studier i et annet. Med den nye forskriften formaliserer vi hvilken status norske kvalifikasjoner har sammenlignet med den europeiske standarden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NKR er inndelt i nivåer og det finnes det læringsutbyttebeskrivelser som beskriver hva kandidater skal kunne etter fullført utdanning. Når koblingen til EQF formaliseres, vil personer med utdanning fra Norge kunne vise til læringsutbyttebeskrivelsene hvis de har behov for å dokumentere sine kvalifikasjoner i et EU/EØS-land hvor kjennskapen til norske utdanningsinstitusjoner er lav. Kunnskapsdepartementet vil i 2018 sette i gang en evaluering av NKR-nivåene for å ytterligere forbedre dette verktøyet.

Forskriften, NKR-nivåene og henvisningen mellom NKR og EQF, finner du hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846