Historisk arkiv

Nyheter

Bedre tilrettelegging for elever med stort læringspotensial

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny veileder skal gjøre det tydeligere for skolene hvordan de kan tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. – Det er rom for å tilpasse undervisningen for at spesielt evnerike elever kan utnytte potensialet sitt i større grad, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det er Udanningsdirektoratet som har utformet veilederen Tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial. Den skal gjøre det enklere for skoleeierne å utnytte mulighetene i regelverket.

– Vi kjenner til at flere kommuner og skoler jobber systematisk med å tilrettelegge for denne barne- og elevgruppen, men vi får også henvendelser som etterspør hjelp til hvordan møte og legge til rette for disse elevene, sier Sanner.

Ifølge Jøsendalutvalget kan mellom 10 til 15 prosent av elevene være barn med stort læringspotensial. Innenfor denne gruppen regner de også elever med ekstraordinært læringspotensial, som utgjør mellom 2 og 5 prosent av elevmassen.

– Det er viktig at evnerike barn blir identifisert og anerkjent, og får pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging, sier Sanner.

Jøsendalutvalget bruker begrepene stort eller ekstraordinært læringspotensial, først og fremst fordi det understreker at elevenes utvikling ikke nødvendigvis går av seg selv. De har gode forutsetninger, men er også avhengig av å bli møtt og utfordret på riktig måte for å oppnå sitt fulle potensiale.

Et av hovedbudskapene til utvalget er at skolene ikke utnyttet handlingsrommet for å tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger. Med andre ord er det utfordringer knyttet til regelverksforståelse og regelverksetterlevelse for denne barne- og elevgruppen. Det er på bakgrunn av dette at veilederen er utarbeidet.

Arbeidet vil videre bli fulgt opp i kommende stortingsmelding om Tidlig innsats og inkluderende felleskap.

Talentsentrene er viktige arenaer for å stimulere barn og unge

I 2016 opprettet regjeringen fire talentsentre for elever med høyt læringspotensial i realfag. Talentsentrene er tilknyttet de regionale vitensentrene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Tilbudet har blitt svært populært og det ble tidligere i år besluttet at dette skal være en permanent ordning.

I fjor deltok 824 elever på talentsentersatsingen.

– De regionale vitensentrene er fantastiske læringsarenaer til alle med interesse for teknologi, realfag og programmering. I år opprettet vi to nye vitensentre i Ålesund og Mo i Rana. Til sammen er det nå 12 vitensentre fordelt over hele landet, sier Sanner.

Les veilederen her:

Tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial