Historisk arkiv

Forlik med Bergen Private Gymnas AS og Metis videregående skole AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er inngått forlik mellom staten og Bergen Private Gymnas AS og Metis videregående skole AS. Forliket innebærer at skolene betaler henholdsvis 5,2 og 5,8 millioner kroner til staten, og at alle forhold knyttet til gjennomført og/eller påbegynt tilsyn med skolenes økonomiforvaltning for perioden 2010-2014 dermed er endelig avgjort.

Forholdene som omfattes av forliket ligger tilbake i tid. Departementet mener at skolene har vist en konstruktiv vilje til å innrette sin praksis i samsvar med regelverket, samt driver skoler som kan vise til gode resultater.

Tidligere rettssaker mellom partene har bidratt til viktige avklaringer av hvordan regelverket skal forstås, og departementet har utarbeidet egne retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris.

Departementet mener det er lite hensiktsmessig å fortsette å kontrollere forhold som ligger tilbake i tid. Forliket innebærer at eventuelle nye tilsyn med skolene i hovedsak vil rette seg mot forhold fremover i tid