Historisk arkiv

Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, overleverer rapport om finansiering av universiteter og høyskoler  til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Foto: KD

 

- Jeg vil takke ekspertgruppens medlemmer for å ha gjennomført et stort og viktig arbeid. Deres arbeid har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet med å stimulere til økt kvalitet innen høyere utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning. 

Nett-tv Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Se sendingen her

Se sendingen her

Videre prosess

Kunnskapsdepartementet vil umiddelbart sende ekspertgruppens rapport på høring, med frist for innspill 9. februar. Departementet arrangerer også en høringskonferanse med sektoren i begynnelsen av februar. 

- Høringsfristen er noe kortere enn vi kan ønske oss, men skyldes at vi vil se vurderingene av nye forslag til finansiering i sammenheng med stortingsmeldingen vi har varslet om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Vi ser fram til å høre fra institusjonene og sektoren hva de mener om forslagene i rapporten, sier Røe Isaksen. 

Ekspertgruppen ble oppnevnt i mai 2014 og har vært ledet av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. 

Ekspertgruppens hovedgrep 

  • Ekspertgruppen fremhever institusjonenes eget strategiske ansvar for å fremme kvalitet og løse sitt samfunnsoppdrag innen utdanning, forskning og formidling. Med bakgrunn i dette anbefaler gruppen at Kunnskapsdepartementet ikke bør redusere institusjonenes strategiske handlingsrom ved å øremerke ulike deler av bevilgningen. 
  • Et nytt grep fra ekspertgruppen er forslaget om at det innføres flerårige utviklings-, kvalitets- og profilavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Hensikten er å gi hver institusjon rom for å utvikle sin profil og kvalitet i utdanning og forskning. 
  • Ekspertgruppen mener det er nødvendig å stimulere institusjonene til å forbedre seg på disse områdene, men at det ikke finnes gode indikatorer som kan benyttes til å gi direkte finansiell uttelling i et system som er felles for alle institusjoner. Ved å benytte flerårige avtaler kan det gi mulighet for å premiere egen profil og kvalitetsforbedring basert på helhetlige vurderinger. Det foreslås at deler av institusjonenes budsjettramme knyttes til måloppnåelse i avtalene. 
  • I rapporten understreker gruppen at de ikke har gjort en vurdering av bevilgningsnivå for den enkelte institusjon, men kommer med forslag om en nasjonal budsjettfordelingsmodell for universiteter og høyskoler. 

Les ekspertgruppens rapport 

Les mer om ekspertgruppen

Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler 

I forbindelse med ekspertgruppens arbeid har NIFU/Deloitte på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport for å kartlegge kostnadsbildet ved universiteter og høyskoler. NIFU/Deloitte leverte sin rapport i desember 2014. 

Les rapport fra NIFU/Deloitte