Forsiden

Historisk arkiv

Nytt utvalg skal se nærmere på lovene som gjelder negativ sosial kontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen satte i dag ned et utvalg som skal utrede de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

-Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende, og jeg er glad for å at vi nå setter ned et lovutvalg som skal utrede problemstillinger i saker som gjelder negativ sosial kontroll og komme med konkrete forslag til regelverksendringer, sier kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby.

Lovutvalget er en oppfølging av et av tiltakene i ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som ble lansert 16. juni i år. Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Henriette Sinding Aasen, vil lede utvalget.

Styrket rettsvern

-De siste årene er det vedtatt endringer blant annet i straffeloven, passloven, utlendingsloven og ekteskapsloven som styrker rettsvernet for personer som er blitt utsatt for negativ sosial kontroll, men vi vil utrede om rettsvernet er godt nok. Et viktig mål med utredningen er å få avklart om det er behov for lovendringer for å styrke den enkeltes rettsvern og og mer effektivt samarbeid på tvers av hjelpeinstansene, sier Melby.

Lovregulering og informasjon om lovverket er også viktige tiltak for å jobbe med å endre holdninger. Innsikt i rettigheter og lovverk kan støtte både unge og foreldre i å ta valg som bryter med forventninger fra familien eller miljøet, også når de er i utlandet.

Ufrivillig opphold i utlandet del av utredningen

-Vi trenger å få utredet om det er behov for et bedre og mer helhetlig rettsvern mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er viktig at de som står bak slike handlinger kan bli holdt ansvarlige gjennom straffeforfølgning, sier Melby.

Ufrivillige opphold i utlandet skal inngå i utredningen, blant annet om det er behov for flere sanksjonsmuligheter når barn blir etterlatt i utlandet mot sin vilje. Utvalget skal også kartlegge de folkerettslige forpliktelsene på området og vurdere om Norge i tilstrekkelig grad oppfyller disse.

Blant annet skal utvalget utrede om personer som rammes av psykisk vold har et godt nok rettsvern og om Norge i tilstrekkelig grad oppfyller Istanbulkonvensjonens forpliktelse om å kriminalisere psykisk vold.

 

Fakta:

Medlemmer i lovutvalget er:

  1. Henriette Sinding Aasen (leder) (Bergen), professor
  2. Halima El Abassi (Danmark), ekstern lektor
  3. Rudolf Christoffersen (Bergen), statsadvokat
  4. Cecilia Dinardi (Oslo), advokat
  5. Asbjørn Eritsland (Stavanger), Kst. førstestatsadvokat/embetsleder
  6. Jon Horgen Friberg, (Oslo), forsker I
  7. Mona Martnes (Tromsø), postdoktor
  8. Jon Petter Rui (Bergen), professor

 

Utvalget vil få et eget sekretariat, administrativt tilknyttet Kunnskapsdepartementet/ Integreringsavdelingen. Lovutvalget skal starte opp arbeidet i januar 2022 og levere sin utredning innen 30. juni 2023.