Historisk arkiv

Kulturkort for ungdom 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 3,9 mill. kroner til Kulturkort for ungdom.

I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 3,9 mill. kroner til Kulturkort for ungdom.  

Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere.

Fylkeskommuner kan søke om midler fra ordningen. Det er en forutsetning for deltagelse at fylkeskommunen står for gjennomføring av ordningen og bidrar med en egenandel som er høyere enn statens tilskudd. En stor andel av de totale midlene til kulturkort skal gå til aktivitet. 

Søknad om tilskudd til Kulturkort for ungdom skal være signert. Den skal skannes og sendes til postmottak@kud.dep.no innen 1. april 2014.

Fylkeskommuner som mottok tilskudd fra ordningen i 2013 vil motta eget brev om frist for søknad 2014 og for rapportering og regnskap 2013.