Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om fjelloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om forvaltning av jakt og fiske på statsgrunn i Nordland og Troms.

Svar på spørsmål nr. 1278 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Siv Mossleth

Stortingsrepresentant Siv Mossleth har 21. mars 2019 stilt følgende spørsmål til landbruks- og matministeren:

I høringen til NOU 2018:11 Ny fjellov skriver NJFF at erfaringene med praktiseringen av fjellovens bestemmelser om jakt og fiske er i all hovedsak positive sett fra NJFFs ståsted. DNT uttaler at fjellstyrene bidrar ved sine rimelige og godt tilrettelagte tilbud til at mange kommer seg ut og kan høste av naturressursene, noe som bidrar til god folkehelse og trivsel. Dette viser god støtte til fjelloven fra viktige organisasjoner. Når kan Nordland og Troms forvente å få likhet for loven og samme lokale forvaltning?

Innledningsvis vil jeg peke på at NOU 2018:11 omhandler forholdene i statsallmenningene i Sør-Norge. Jeg vil også peke på at befolkningen i Nordland og Troms etter dagens lovverk og gjennom Statskog SFs tilbud har god tilgang på jakt og fiske. Statskog SF legger også til rette for annet friluftsliv for allmennheten.

Stortinget har ved anmodningsvedtak nr. 837 av 8. juni 2017 bedt regjeringen om å utrede om fjelloven kan gis samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense.

Regjeringen vil følge opp anmodningsvedtaket og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Inntil videre vil statens grunn i Nordland og Troms bli forvaltet av Statskog SF som i dag, i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter og etter de retningslinjer som blir fastsatt av staten som eier av foretaket.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad