Historisk arkiv

Aust-Agder tar et krafttak for skogplantingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det har vært høy aktivitet i Aust-Agder-skogbruket første halvår. Hogsten ligger 25 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Vårplantingen viser et høyere plantetall enn samlet årsresultat for både 2013 og 2014.

AT Skog har innenfor sin region (Agderfylkene og Telemark) et pågående skogkulturprosjekt som støttes av fylkesmennene. Prosjektet har en målsetning om 50 % økning innen 2015 i skogkulturtiltakene planting, avstandsregulering og markberedning i forhold til 2011-nivået. Så langt tyder årets planteresultat på at vi kan nå denne målsetningen i Aust-Agder.

Skogplanting.
Rikelig nedbør denne vekstsesongen, valg av riktige planteplasser, god plantekvalitet og voksbehandling mot snutebiller gir de beste forutsetninger for vellykket foryngelse. Foto: Jens Arild Kroken, Fylkesmannen i Aust-Agder