Forsiden

Historisk arkiv

Landbruksdirektoratet - 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har bestemt at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020.

– Regjeringa ynskjer å skape ei meir balansert lokalisering av statlege arbeidsplassar og å vera med på å byggje opp gode kompetansemiljø også utanfor dei største byane. Dette er distriktspolitiske omsyn som regjeringa har valt å leggje stor vekt på når vi no har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttast frå Oslo til Steinkjer. Saman med styrkinga av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag meiner eg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarknad, sier statsråd Jon Georg Dale.

Regjeringen la 17.02.17 fram Meld. St. 18 (2016-2017), med Plan for lokalisering av statlige arbeids­plasser som vedlegg. I planen, kapittel 7.2, heter det m.a. følgende om landbruksforval­tningen: "Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tils­kudd og en hen­sikts­messig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruks­dir­ektoratet. Utredningen skal være ferdig innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurde­ring av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag."

På grunnlag av regjeringens vedtak har Landbruks- og matdepartementet bestemt at de 30 årsverkene som skal flyttes skal hentes fra fagområdene administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk. Omstillingsperioden er satt til 3 år.