Historisk arkiv

Antibiotikabruken innenfor landbruket er kraftig redusert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nådd alle seks målene innenfor handlingsplanen mot antibiotikaforbruk i Norge. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for 2015-2020 for å redusere antibiotikabruken for både mennesker og dyr. Handlingsplanen som ble oppdatert i oktober avslører blant annet at LMD har oppnådd alle målene.

– Et langsiktig og ansvarsfullt samarbeid mellom myndigheter, næring og veterinærer har gitt gode resultater. Forbruket av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier hos norske husdyr er fortsatt blant de aller laveste i verden. Nå blir det snart lansert en ny strategi for å fortsette dette viktige arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Minimalt antibiotikabruk i norsk husdyrproduksjon

Norge fortsetter å være blant de landene som bruker aller minst antibiotika i husdyrproduksjonen sin. Tallene fra NORM-VET rapporten i 2018 bekrefter at den totale forekomsten av resistente bakterier i levende storfe, svin, hest og avlsfjørfje, samt kjøtt fra storfe og svin i Norge fortsatt er lav. Dette skaper god dyrehelse som er viktig for global mattrygghet, bærekraftig matproduksjon og folkehelsen. Dette gjenspeiles også i ESVAC rapporten for 2017 der Norge er blant landene med lavest forbruk av antibiotika for matproduserende dyr. Rapporten dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS- land i 2017.

Kilde: Tabell fra ESVAC rapporten 2017 som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i diverse land.
Kilde:Tabell fra ESVAC rapporten 2017 som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i diverse land.

Alle seks målene er nådd

Handlingsplanen som ble utarbeidet i 2016 vektlegger seks sektorspesifikke hovedmål for landbruks- og matsektoren, og viktige tiltak under disse målene. Hvert halvår oppdateres status for arbeidet med handlingsplanen. Handlingsplanen er forankret i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, og er utarbeidet av LMD etter innspill fra næringen. Blant annet er forbruket for matproduserende husdyr gått ned med mer enn 10 prosent, og for kjæledyr har det gått ned med minst 30 prosent. Narasin er faset ut av kyllingproduksjonen uten økt bruk av antibiotika. Midtveisevalueringen viser at andelen av kyllingflokkene som ble behandlet med antibiotika var svært lav og på samme nivå som før Narasin ble faset ut.