Historisk arkiv

Ny mateksportforskrift er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Nærings- og fiskeridepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som skal regulere eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS.

Forskriften tydeliggjør kravet til internkontroll og kravet til produsenten når det gjelder varer som skal eksporteres. Den samler og kodifiserer Mattilsynets praksis for utstedelse av helsesertifikater (eksportsertifikater) som skal følge varepartiet. Gjennom helsesertifikatet bekrefter Mattilsynet at varene som eksporteres er trygge, og i samsvar med importlandets krav.

Forskriften gjør det lettere for virksomheter å ha oversikt over hvilke krav som gjelder for eksport og  bidrar til et mer effektivt sertifikatsystem.

Mateksportforskriften trer i kraft 15. juli 2020.