Historisk arkiv

Statskog stokker om på skogsdriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer. Statskog prioriterer opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene.

– Entreprenører er gjerne små og sårbare bedrifter som næringen er avhengig av for å skape verdier når vi er kommet gjennom den krisen vi nå står i. Derfor gir vi en håndsrekning med oppdrag som normalt ikke ville vært prioritert. Jeg er samtidig glad for at regjeringen jobber med virkemidler for å redusere korona-krisens skader på verdikjeden i norsk skog. Her har hele skognæringen gitt gode innspill, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Aktivitetsvridningen skjer i tett dialog med Statskogs leverandør SB Skog. Arbeid som nå settes i gang er økt førstegangs tynning og hogst av glissen skog med svak produksjon og høy massevirkeandel. I tillegg planlegges hogst og treslagsskifte i forsøksfelt med Contortafuru, samt rydding av veikanter.

Moderne og effektive maskiner arbeider fort og effektivt.
Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører. Foto: Arnold Hoddevik