Historisk arkiv

Mer gammel skog i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økende areal med gammel skog, og positiv utvikling for andre viktige miljøparametere er dokumentert i NIBIO sin nye rapport om skogtilstanden i Norge.

Rapporten gjelder for perioden 2002-2017, og at den beskriver utviklingstrekk som er viktige for skogens biologiske mangfold, samt omfanget av miljøhensyn som tas under hogst.

I tillegg til at arealet med gammel skog har økt i perioden, er betydelig økning i liggende død ved og grove trær dokumentert. Det fremgår også at det er god ivaretagelse av andre miljøkvaliteter, og at volumet i norsk skog har økt betydelig i perioden. Det er svært verdifullt at NIBIO gjennom landskogtakseringens lange tidsserier og systematiske oppbygning kan dokumentere tilstand og utvikling i skogen.

– Det er gledelig å se at skogbrukets mangeårige innsats for å ivareta biologisk mangfold og andre viktige miljøkvaliteter nytter. Et bærekraftig norsk skogbruk er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Rapporten «Tilstand og utvikling i skog 2002-2017» er først og fremst skrevet for å dokumentere ulike miljøtilstander og miljøhensyn ved hogst, men den belyser også utviklingstrekk som er relevante når det gjelder klimapolitikk og ressursutnytting.

Gammel skog
Gammel skog er et verdifullt habitat for mange insekter og sopper. Her fra Steinkjer kommune. Foto: Aksel Granhus, NIBIO