Historisk arkiv

Over 50 millioner kroner til forskning på dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskningsrådet tildelte nylig over 50 millioner kroner til fem forskerprosjekter innen temaene dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Prosjektene følger opp ulike kunnskapsnotater som ble utarbeidet for å gi en oversikt over forskning og kunnskapshull på de ulike områdene.

Prosjektene som fikk støtte skal bidra til bedre helse og velferd hos kalv, melkeku, kylling og reinsdyr, og framskaffe ny kunnskap om hvordan luktstoffer kan påvirke planteskadegjøreres (insekter) egglegging og larveproduksjon. 

– Norsk landbruk er i verdenstoppen når det gjelder dyre- og plantehelse, med lite medisiner og kjemikalier i produksjonen og fravær av mange alvorlige sykdommer. Klimaendringene gjør derimot at vi ikke kan ta dette for gitt. Ny og oppdatert kunnskap er avgjørende for å ivareta den gode dyre- plantehelsen og sikre god dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

CalfComfort er et av forskningsprosjektene som har fått innvilget støtte. CalfComfort skal utvikle indikatorer på hva som gir en glad og frisk kalv. Prosjektet skal blant annet se på hvilke positive helseeffekter kalver kan ha av forlenget kontakt med kua etter kalving og hva som motiverer eller hindrer bønder i å tilrettelegge for dette. 

Dekker viktige kunnskapshull 

I 2019 utarbeidet Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, kunnskapsnotater på områdene dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse. Formålet med notatene var å kartlegge kunnskapsstatus og identifisere kunnskapshull på de ulike fagområdene. 

Kunnskapsnotatene viste at det har vært mye god anvendt forskning som landbruks- og matnæringene har hatt god nytte av. Samtidig påpekte rapportene at vi trenger mer grunnleggende forskning på dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse, særlig sett i lys av klimaendringene og ny teknologi. De fem nye forskerprosjektene som er innvilget, er en konkret oppfølging av denne anbefalingen. 

Innvilgete forskerprosjekt på dyrehelse og -velferdsområdet 

Prosjekttittel 

Prosjektansvarlig 

Totalbeløp innvilget (i mill. kr) 

CalfComfort: Nurturing positive welfare in calves 

Veterinærinstituttet 

12 

Chicken Health: Preventing wooden breast by identifying and editing regulators of severe chicken myopathy 

Nofima AS 

12 

Animal welfare, behaviour, health and sustainability - the effects of feeding on reindeer and reindeer herding 

Høgskolen i Innlandet 

11,997 

Chemosensory pathways underlying oviposition behavior in the pest insect, Helivocerpa armiegera - peripheral and central mechanisms 

NTNU 

10,764 

TraWel: Applying transmission model techniques and biosensor data to improve animal health and welfare in Norwegian dairy herds 

NIBIO 

6,594