Historisk arkiv

Proposisjon om Reindriftsavtalen 2021/2022 lagt fram for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram for Stortinget proposisjon om Reindriftsavtalen 2021/2022. Avtalen ble inngått mellom Norske reindriftsamers landsforbund og Staten 17. februar 2021. Rammen for Reindriftsavtalen 2021/2022 er på 164,5 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner fra inneværende avtale.

Proposisjonen gir oversikt over grunnlaget for reindriftsavtalen, inneværende avtale, forhandlingene og innholdet i Reindriftsavtalen 2021/2022. Proposisjonen gjør rede for utviklingen i reindriften, og noen sentrale politikkområder knyttet til reindrift.

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen 2021/2022 er ivaretakelse av reindriftens arealer, kriseberedskap, og tiltak for å ivareta norske reindriftsutøvere som ikke kan bruke sine beiteområder i Sverige. De direkte tilskuddene til reindriften videreføres, og avsetningen og sats for beregning av produksjonspremien er økt. De frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond har også økt. Avtalepartenes prioriteringer innebærer en betydelig styrking av næringens rammevilkår.

Reindrift.
Reindrift har potensial til økt verdiskaping langt utover dagens nivå. Det er betydelige muligheter knyttet til videreforedling av reinkjøtt og biprodukter fra rein, reiseliv og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett. Foto: T. Gustavsen