Forsiden

Historisk arkiv

Enighet om endringer i elsertifikatavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan er enige om endringer i avtalen som regulerer det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet. Det felles målet for elsertifikatmarkedet i 2020 økes med to terrawattimer (TWh), fra 26,4 TWh til 28,4 TWh. Måløkningen innebærer ingen endring i den norske finansieringsforpliktelsen (13,2 TWh). Samtidig skal det svenske elavgiftsfritaket for egenprodusert vindkraft fjernes for nye anlegg.

Endringsavtalen legger til rette for den svenske regjeringens ambisjon om å øke utbyggingen av fornybar energi gjennom elsertifikatsystemet. Videre blir rammevilkårene for produsentene på norsk og svensk side likere.

 - Jeg er fornøyd med at Ibrahim Baylan og jeg har funnet frem til en avtale. Den imøtekommer Sveriges ønske om utvidelse av elsertifikatordningen og utbygging av mer fornybar energi. I tillegg vil Sverige nå fjerne det svenske elavgiftsfritaket for egenprodusert vindkraft. Det vil gi likere rammevilkår for utbyggere på norsk og svensk side. Dette har utbyggere på norsk side har vært opptatt av, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Endringsavtalen fastsetter også at norske og svenske myndigheter i forbindelse med neste kontrollstasjon for elsertifikatordningen skal vurdere enkelte problemstillinger i elsertifikatregelverket.

På ordinær måte vil Stortinget i løpet av våren 2015 bli forelagt sak om samtykke til inngåelsen av endringsavtalen. Endringsavtalen sendes derfor i dag på høring.

(Fra pressekonferansen med olje- og energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan. Foto: HSI/OED)

Bakgrunn

Norge og Sverige inngikk 29. juni 2011 en avtale om et felles marked for elsertifikater. Stortinget samtykket til inngåelse av avtalen 12. desember 2011. Avtalen har til formål å sikre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon fram til 2020, i et langsiktig og tett samarbeid mellom Norge og Sverige, gjennom et felles marked for elsertifikater. Det felles systemet hadde oppstart 1. januar 2012 og har varighet fram til april 2036.