Historisk arkiv

Ad justis- og beredskapsministerens redegjørelse til Stortinget om Bergen Engines-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Vi viser til justis- og beredskapsministerens redegjørelse for Stortinget 23. mars.

I redegjørelsen ble det vist til kontakten med Rolls-Royce i perioden fra selskapet sendte et notat om saken den 15. desember 2020, og til norske myndigheter ga varsel om at man vurderte å stanse transaksjonen etter sikkerhetsloven den 8. mars 2021, samt konstruktive samtaler etter at myndighetene etter regjeringsbehandlingen ga beskjed den 18. mars om at salget ville bli stanset.

Med hensyn til Utenriksdepartementets befatning med saken ble det i redegjørelsen vist til at:

«Utenriksdepartementet (UD) mottok 15. desember 2020 en e-post fra eksportkontrollansvarlig i Rolls Royce. E-posten inneholdt et vedlegg (notat) som omtalte et planlagt salg av Bergen Engines AS til TMH. […] Saken ble i første omgang formidlet i eksportkontrollsporet, men gjelder overføring av eierskap til en utenlandsk aktør, noe som faller utenfor eksportkontrollregelverket. […] Dagen etter videresendte UD notatet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) «til informasjon og eventuell oppfølging langs egne spor». Informasjonen ble også gjort kjent for Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten. […] 7. januar 2021 sendte UD en tilbakemelding til eksportkontrollansvarlig i Rolls Royce, der de opplyste om at saken var sendt videre til relevante departementer og etater.»

Etter at vedtaket om å stanse salget av Bergen Engines etter sikkerhetsloven § 2-5 ble truffet ved kgl.res. fredag 26. mars, har de berørte departementene arbeidet videre med saken, med sikte på å trekke lærdom for fremtiden.

I etterkant av at redegjørelsen ble holdt, er vi blitt kjent med at en saksbehandler i Seksjon for eksportkontroll har opprettholdt en uformell og personlig kontakt med den eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce. Kontakten har funnet sted i hele perioden fra Rolls Royce først tok kontakt om saken med Utenriksdepartementet og frem til uka redegjørelsen ble avholdt. Kontakten ble initiert av den eksportkontrollansvarlige i Rolls Royce på meldingskanalen Messenger, og kom i tillegg til den formelle kommunikasjonen. Kommunikasjonen var ikke uttrykk for norske myndigheters holdning til prosessen. 

Saksbehandlerens melding den 29. januar til Rolls-Royce om Forsvarsdepartementets innledende vurdering i forkant av Rolls-Royce’s offentliggjøring av det planlagte salget er allerede redegjort for i redegjørelsen. Omfanget av kommunikasjon på denne kanalen, utover dette, var ikke kjent for seksjonsledelsen, avdelingsledelsen eller politisk ledelse, og innholdet var ikke klarert. Den delen av kommunikasjonen som inneholdt arkivverdig dokumentasjon ble heller ikke journalført. Utenriksministeren vil innskjerpe rutinene og iverksette nødvendige tiltak.

Kontakten hadde ikke karakter av saksbehandling, men statusoppdateringer og informasjonsformidling. Kontakten på Messenger kan i sum gi et inntrykk av at UD har hatt en mer aktiv og koordinerende rolle enn det som var tilfelle. Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer, etter at det innledningsvis ble avklart at dette ikke var en eksportkontrollsak og at den ikke skulle saksbehandles i UD.

For Stortingets videre behandling av saken vedlegges en samlet utskrift av Messenger-meldingene, hvor kun personlig og helserelatert informasjon av hensyn til personvernet er sladdet.

Vi vil understreke at den nye informasjonen som fremlegges her ikke har betydning for de prosessene som ledet frem til vedtaket om å stanse salget av Bergen Engines etter sikkerhetsloven § 2-5, og at denne hittil ukjente kontakten naturlig nok ikke påvirket regjeringens vurderinger av saken eller vedtakets innhold eller utforming.

Monica Mæland
Justis- og beredskapsminister
Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister