Historisk arkiv

Miljøovervåking, fjerning av brukt kjernebrensel og flytende kjernekraftverk tema i den norsk-russiske atomsikkerhets-kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Blant temaene på årets møte var tokt til den sunkne atomubåten Komsomolets, fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta og videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonosov. Norske og russiske miljøvernorganisasjoner var til stede på første del av møtet.

Det årlige møtet i Den norsk-russiske atomkommisjonen fant sted i Tromsø 20. juni. Arbeidet i kommisjonen er et eksempel på godt praktisk nabolandssamarbeid. Atomsikkerhet er høyt prioritert i det bilaterale forholdet. 

Beredskap og miljøovervåking

- Det er viktig med god og kvalitetssikret varsling og informasjonsutveksling mellom norske og russiske myndigheter for å skape trygghet for befolkning og miljø. Vi legger derfor stor vekt på det gode samarbeidet om beredskap, særlig med hensyn til håndtering og transport av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta og når det flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov skal transporteres fra Murmansk til Pevek i 2019, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Deler av delegasjonene i den norsk-russiske atomkommisjonen som møttes i Tromsø. Foto: Mirjam Christine Ehl, UD
Fra møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen med blant annet den russiske delegasjonslederen Oleg Krjuko (nr. to fra venstre og videre mot høyre), statssekretær Audun Halvorsen, fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, Anne-Kirsti Karlsen, og direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ole Harbitz. Foto: Mirjam Christine Ehl, UD

Samarbeidet innen miljøovervåking var også et viktig tema på møtet, særlig felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av sunkne og dumpete radioaktive objekter i Arktis. I regi av EU er det igangsatt en studie som kartlegger hvilke objekter som representerer størst risiko for helse og miljø og hvilke muligheter som finnes for å håndtere disse. 

I juli 2019 inviterer Norge russiske forskere med på tokt til atomubåten Komsomolets som sank i Norskehavet for 30 år siden. Tidligere har russiske undersøkelser med bemannede undervannsfarkoster oppdaget spor av lekkasje fra reaktoren. De siste undersøkelsene som er gjort i dette området, viser imidlertid at forurensningen er lav. Det er likevel en potensiell risiko for lekkasje over tid fra objekter med brukt kjernebrensel. Vraket skal nå undersøkes av en fjernstyrt undervannsfarkost. 

Atomavfall fra Andrejevbukta

Sikker håndtering og fjerning av brukt brensel fra Andrejevbukta er fortsatt høyt prioritert i atomsikkerhetssamarbeidet. I 2019 gir Norge for første gang midler til selve transporten av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta. Tidligere har Norge støttet infrastruktur- og sikkerhetstiltak i selve Andrejevbukta som en forberedelse til transporten.

Risiko- og konsekvensvurderinger for de ulike transportetappene vil være sentralt i det videre arbeidet med transport av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta til Majak. 

Flytende kjernekraftverk

Russlands første flytende kjernekraftverk, Akademik Lomonosov, ble våren 2018 transportert langs norskekysten fra St. Petersburg til Murmansk. I Murmansk er kjernebrensel lastet ombord og kraftverket har blitt testet. Kraftverket skal slepes videre til Pevek i Nordøst-Sibir i august-september 2019.

- En ulykke med et flytende kjernekraftverk kan ha store konsekvenser både for mennesker og miljø. Norske myndigheter vil derfor også følge den videre transporten fra Murmansk til Pevek nøye. Vi vil også holde en åpen dialog med Russland om drift og vedlikehold av kraftverket i de kommende årene, sier statssekretæren. Kola kjernekraftverk
Sikkerheten ved Kola kjernekraftverk, miljøovervåking, varsling og beredskap ved atomulykker var også tema på atomkommisjonsmøtet.

- Vi ser med bekymring på at levetiden for de to eldste reaktorene ved Kola kjernekraftverk er blitt forlenget. Norsk syn er at de eldste reaktorene bør nedlegges. Den eldste reaktoren er gitt en ny lisens for ytterligere 15 år, og det forventes en tilsvarende forlengelse for den nest eldste reaktoren, sier statssekretæren. –Samtidig er vi fornøyd med at sikkerhetsarbeidet prioriteres høyt på russisk side.

Frivillige organisasjoner deltok

Under møtet deltok representanter fra norske og russiske frivillige organisasjoner som observatører på den innledende delen av atomkommisjonsmøtet. De frivillige miljøvernorganisasjonene utgjør et viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning på atomsikkerhetsområdet, og det er første gang de inviteres med i dette formatet.

- Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland er langsiktig og en del av vår samlede nordområdesatsing. Det utgjør et viktig bidrag for å sikre stabilitet og forutsigbarhet på begge sider av grensen, sier statssekretær Halvorsen.