Historisk arkiv

Granskingsrapport: Varsel fra tidligere hospitant ved ambassaden i Saudi-Arabia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Wikborg Rein har utarbeidet en rapport etter gransking av varsel fra en tidligere hospitant ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia. Varselet knyttet seg til mulige kritikkverdige forhold begått av daværende ambassadør i landet. Utenriksdepartementet har nå mottatt rapporten.

Verken varsler eller omvarslede har i dag noen tilknytning til utenrikstjenesten. Forholdene som har vært gransket ligger også langt tilbake i tid. Rapporten belyser at dette gjør det krevende å trekke sikre, faktiske konklusjoner, samtidig som det er utfordrende å trekke opp eksakte daværende grenser innenfor rettslige tema som har vært i utvikling de senere årene.

– Departementet tar rapportens innhold til etterretning og legger Wikborg Reins konklusjoner til grunn. Saken er beklagelig. Det er leit for departementet at en tidligere hospitant sitter igjen med negative minner fra sitt opphold ved en norsk utenriksstasjon, uavhengig av hvilke rettslige konklusjoner som trekkes når det gjelder disse opplevelsene, sier utenriksråd Tore Hattrem.  

Rapporten viser at det ikke er funnet grunnlag for å konkludere med noen tilfeller av diskriminering i strid med diskrimineringslovgivningen fra omvarsledes side overfor varsler.

Det er heller ikke funnet grunnlag for å konkludere med at det har funnet sted systematisk mobbing, forskjellsbehandling eller trakassering av varsler over tid. En enkeltstående hendelse kan ifølge rapporten ha utgjort lovstridig trakassering, men som følge av rettsutviklingen siden den gangen hendelsene fant sted, og i lys av begrenset direkte relevant retts- og nemndspraksis er det vanskelig å trekke en konklusjon om at slik trakassering fant sted.

– Uansett de rettslige konklusjonene mener vi det er uheldig at saken ikke i større grad ble fulgt opp av departementet i 2014. Selv om utenrikstjenesten hadde systemer for håndtering av varsler også den gang, har våre rutiner gjennomgått en betydelig oppgradering de senere årene. Vi har som del av denne prosessen jobbet systematisk med erfaringer fra varslingssaker. Vi er derfor trygge på at varselet som ble inngitt i 2014 ville blitt håndtert på en annen måte dersom det hadde forekommet i dag. Fra departementets side settes nå sluttstrek for denne saken, sier utenriksråd Hattrem.