Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda

Årsrapport for 2011

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2011.

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2011 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.

 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)
  (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper

 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper

 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)

 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Nemnda arbeider etter eget vedtak 27. februar 2009 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

2. Nemndas sammensetning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevnte 12. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2011:

Advokat Gudmund Knudsen, leder

Varamedlem: Advokat Harald André Ryen
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus

Advokat Espen Johannessen
Varamedlem: Postdoktor dr. juris Beate Sjåfjell


Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Advokat Ingebjørg Harto
Varamedlem: Advokat Frode Toftevåg

Advokat Halvor E. Sigurdsen

Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

Spesialrådgiver Gro Granden

Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding

Advokat Kristin Robberstad, advokat Ragnhild Hagen fra 1. januar 2011

Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 oppnevnte nemnda

27. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

Leder: Advokat Gudmund Knudsen

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

Advokat Ingebjørg Harto

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

Spesialrådgiver Gro Granden.

3. Nemndas virksomhet i 2011

Det har vært avholdt to møter i samlet nemnd og 5 møter i arbeidsutvalget. I tillegg har arbeidsutvalget truffet vedtak ved skriftlig saksbehandling ved 3 anledninger.

I 2011 mottok nemnda 31 søknader. En søknad ble avvist (sak BDN-201001543 Felleskjøpet Rogaland Agder). I denne saken ble det søkt om godkjenning av en overgangsordning med forkortet funksjonstid for et av de sittende styremedlemmene. Bedriftsdemokratinemnda viste til at den nye samvirkelova gjelder for Felleskjøpet Rogaland Agder. Den tidligere representasjonsordningen for de ansatte ville som følge av dette falle bort, og erstattes av samvirkelovas representasjonsordning. Det innebar at vervet til den personen søknaden gjaldt også ville bortfalle fra det tidspunktet den gamle representasjonsordningen ble erstattet av representasjonsordningen etter samvirkelova.

Nemndas arbeid har i 2011 medført en samlet utgift på 115 602 kr. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt pr. år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År

2007

2008

2009

2010

2011

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL SAKER

39

26

31

29

31

KONSERN-

ORDNINGER

23

20

19

15

16

unntak valgordning

7

8

9

3

13

ELEKTRONISK VALG

8

3

8

6

7

VALGKLAGE

1

1

3

1

FRITAK B.F.

1

1

1

3

4

UNNTAK FUNKSJONSTID

5

4

3

7

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2011

Konsernordninger

Nemnda har i 2011 behandlet 16 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. 13 av disse omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (BDN-2010004732 Axess AS, BDN-201004575 Fabricom AS, BDN-201101474 Oslo Kino AS, BDN-11/2103 Bandak Group AS, BDN- 11/2474 Ventelo Holding AS, BDN-11/2455 Simula Research Laboratory AS, BDN-11/2507 Norske Skogindustrier ASA, BDN-11/2514 Neas ASA, BDN-11/4609 Plantasjen ASA, BDB-11/4775 Stream AS, BDN-11/4318 Tafjord Kraftlag AS, BDN-11/5130 Rocksource ASA og BDN-11/2959 NorgesGruppen ASA, to saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (sak BDN-201100178 Tide ASA/ Tide Sjø Holding AS og BDN 11/4951 Atea AS), mens en sak knytter seg til opphevelse av en delkonsernordning (sak BDN-201004439 Ventelo AS).

Særskilt valgordning

Elektronisk valg

Sju selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valg. (BDN-201004616 Nille AS, BDN-201100811 Renewable Energy Corporation ASA (REC), BDN-11/2474 Ventelo AS, BDN-11/4108 Marathon Oil Norge AS, BDN-11/4609 Plantasjen AS, BDN-11/4951 Atea AS og BDN-11/2959 NorgesGruppen ASA). I disse sakene forutsatte nemnda at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

Unntak for representasjon i datterselskapers styre

Fem selskaper søkte om unntak for representasjon i datterselskaper i forbindelse med søknad om konsernordning (sak BDN-201004732 Axess AS, BDN-201004575 Fabricom AS, BDN-11/2103 Bandak Group AS, BDN-11/2514 Neas ASA og BDN-11/2959 NorgesGruppen ASA). Nemnda viste til at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer. Innføring av representasjon for de ansatte i morselskapets styre gir ikke i seg selv grunn til å gjøre unntak fra retten til styrerepresentasjon i datterselskapene. Aksjelovens normalordning er at ansatterepresentasjon i morselskapets styre kommer i tillegg til representasjon i eget selskaps styre.

I tre av sakene (BDN-201004732 Axess AS, BDN-11/2103 Bandak Group AS og BDN-11/2514 Neas ASA) hadde imidlertid de aktuelle datterselskapene under 200 ansatte. Nemnda viste til at det dermed ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentanter i styret, men at slik representasjon er betinget av at de ansatte krever det. Det fremgikk av søknadene at det ikke var aktuelt for de ansatte å fremme krav om representasjon i disse selskapene. Nemnda så på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjon i disse to selskapene.

I NorgesGruppen (BDN 11/2959) godkjente Bedriftsdemokratinemnda tre delkonsernordninger som også innebærer fritak fra plikten til representasjon i datterselskapenes styrer, som en prøveordning for to valgperioder. Nemnda la vekt på bransjens særegenheter som blant annet kjennetegnes ved stor gjennomtrekk, mye deltid, lav organisasjonsgrad og liten erfaring med samarbeid og medvirkning, samt at det skal være en prøveordning.

I en av sakene (BDN-201004575 Fabricom AS) ble søknaden om dispensasjon avslått.

Gjennomgående styre

I fire selskaper (BDN-201100178 Tide ASA/ Tide Sjø Holding AS, BDN-201004575 Fabricom AS og BDN-201101474 Oslo Kino AS) ble det godkjent ordninger hvor de samme personene skulle ha styreverv i flere selskaper innenfor samme konsern.

Personlige varamedlemmer mm

Nemnda har godkjent søknad fra Yara International ASA (BDN-201100964) om personlig vararepresentanter. Også i NorgesGruppen (BDN 11/2959) ble det fattet vedtak om en særlig valgordning som innebærer personlige varamedlemmer. Vedtaket om valgordningen ble fattet ved dissens.

Frister

I sak BDN-201101490 Nille AS ble det godkjent at valget av ansattevalgte styremedlemmer kunne gjennomføres med forkortede fristen innenfor rammen av reepresentasjonsforskriftens § 12 siste ledd

Valgkretser

I sakene BDN-201100178Tide ASA/ Tide Sjø Holding AS, BDN-201101474 Oslo Kino AS, sak BDN-11/4775 Stream AS og BDN-11/2959 NorgesGruppen ASA ble det fattet vedtak om at valgene av ansatterepresentanter skulle gjennomføres i valgkretser. I sak BDN-11/4951 Atea AS ble en ordning med valgkretser opphevet.

Valgbarhet

I sak BDN-201101476 Grønneviken AS ble søknad om at grupper av ansatte ikke skulle ha stemmerett og være valgbare ved valg til bedriftsforsamling og styre, avslått. Bedriften søkte om å få godkjent en ordning der det skulle velges styremedlemmer av og blant ansatte på ordinære vilkår og observatører av og blant ”tiltaksansatte”.

Utpeking av styremedlemmer

I sak BDN-11/2507 Norske Skogindustrier ble det godkjent at de tillitsvalgte kunne utpeke de ansattes representanter til datterselskapenes styrer inntil formelle valg avholdes høsten 2011.

Dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling

Fire selskaper har søkt om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling (BDN-201004738 G4S Secure Solution AS, BDN-201004739 G4S Aviation Security AS, BDN-201101490 Nille AS og BDN-11/2474 Ventelo AS). Nemnda viste i disse sakene innledningsvis til at den i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Nemnda godkjente søknadene og la vekt på at det var en klar tendens blant den delen av de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet at de ønsket utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling.

Unntak fra bestemmelsen om funksjonstid

I sak BDN-201004439 Ventelo AS ble det gitt dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene slik at funksjonstiden ble forlenget til etter en forestående omorganisering. I sakene BDN-11/2506 Cominor AS og BDN-11/2506 TIRB AS ble de ansattevalgtes funksjonstid utvidet til etter at deler av virksomhetene ble overført til ny eiere.

I sakene BDN-201004738 G4S Secure Solutions AS og BDN-201004739 G4S Aviation Security AS ble det gitt ble det gitt dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i selskapene slik at funksjonstiden ble forlenget inntil søknaden om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det er avholdt valg på dette grunnlaget.

I sak BDN-201100964 Yara International AS ble funksjonstiden for de ansatterepresentanene som ble valgt i 2011 forkortet slik at deres funksjonstid skulle opphøre samtidig med funksjonstiden til de ansatterepresentantene som ble valgt i 2010.

I sak BDN-11/2595 Tide Sjø Holding AS ble funksjonstiden forkortet som følge av opphør av bedriftsforsamlingen med umiddelbar virkning.

Klage i forbindelse med valg

I sak BDN-11/5030 NTE Holding AS klaget noen av de lokale fagforeningene på valgstyrets vedtak om å avvise krav om forholdstallsvalg til bedriftsforsamlingen. Klagen ble tatt til følge, og nemnda fattet realitetsvedtak om at valget av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS gjennomføres som forholdstallsvalg.

6. Nemndas avgjørelser etter reglene om samvirkeforetak

Konsernordninger

Nemnda har godkjent en søknad om konsernordning etter samvirkelova (sak BDN-11/4663 Hemne Kraftlag SA).

7. Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt saker etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

 

Gudmund Knudsen

nemndas leder

                                                                    Bodil Stueflaten

                                                                    for nemndas sekretariat