Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 16/2286 Dalane Energi IKS

Protokoll 6/2016 fra Bedriftsdemokratinemndas møte 30. juni 2016

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

BDN 2016/2286 – Dalane Energi IKS

I forbindelse med omdanning av Dalane Energi IKS til aksjeselskap og framtidig etablering av konsernstruktur ved fisjon, søker Dalane Energi IKS i brev 23. juni 2016 om videreføring av den nåværende styrerepresentasjonen for de ansatte i det nye aksjeselskapet og avholdelse av forhåndsvalg av styrerepresentanter for de ansatte i et av de nye konsernselskapene før selskapet er etablert. 

Med virkning fra 22. juni 2016 er virksomheten i Dalane Energi IKS overført til Dalene Energi AS. Dalene Energi IKS skal avvikles. Dalane Energi IKS hadde 66 ansatte, som ved omdanningen er overført til Dalene Energi AS. Dalane Energi AS skal i løpet av høsten 2016 fisjonere ut kraftvirksomhet, nettvirksomhet og enkelte eiendommer til nyetablerte søsterselskaper. Etter fisjonen vil konsernstrukturen bestå av holdingselskapet Dalane Energi AS og fire datterselskaper. Av disse vil tre selskaper ha ansatte, morselskapet Dalane Energi AS, samt de to datterselskapene Dalane Nett AS og Dalane Kraft AS. Det er bare Dalane Nett AS som kommer til å ha flere enn 30 ansatte.

Det nye holdingselskapet Dalane Energi AS ønsker å opprettholde en ordning med ansattrepresentanter i styret også etter fisjonen.

Styret i Dalane Energi IKS består i dag av 7 medlemmer, hvorav to ansattevalgte styremedlemmer med varamedlemmer. Selskapet søker av praktiske grunner om at sittende ansattevalgte styremedlemmer i Dalane Energi IKS fortsetter som ansattevalgte styremedlemmer i Dalane Energi AS uten avholdelse av særskilt valg. Det er opplyst i søknaden at det er snakk om en kortvarig overgangsordning frem til nyvalg i Dalane Energi AS finner sted. Etter det opplyste er det i dag ingen konsernordning som medfører at de ansatte ansattes styrerepresentanter skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet, jf. aksjeloven § 6-5.

Selskapet søker videre om at det kan avholdes forhåndsvalg av de ansattes styremedlemmer i Dalane Nett AS forut for fisjonen. Det er opplyst at det i god tid før fisjonen vil være klart hvilke ansatte som skal overføres til Dalane Nett AS. Som begrunnelse for søknaden er oppgitt at det anses hensiktsmessig at ansatte er representert i styret fra første styremøte og å unngå å bruke tid på å gjennomføre valg etter fisjonen.

Lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i Dalane Energi IKS støtter søknaden.   

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden, og godkjenner at de sittende styrerepresentantene for de ansatte i Dalane Energi IKS fortsetter som de ansattes styrerepresentanter i Dalane Energi AS fram til det er avholdt nyvalg av de ansattes styrerepresentanter i selskapet. Dette anses som en praktisk løsning i en overgangsperiode som sikrer de ansatte styrerepresentasjon fram til det skal holdes nytt ordinært valg av de ansattes styrerepresentanter i Dalane Energi AS.

Nemnda godkjenner også søknaden om at det avholdes valg av de ansattes styrerepresentanter i Dalane Nett AS før fisjonen og selskapet er etablert. De ansatte vil dermed være representanter i styret fra første styremøte i det nye selskapet. Det er en forutsetning at man på valgtidspunktet har avklart hvilke ansatte som skal overføres til Dalane Nett AS, og at det er disse som deltar ved valget og er valgbare.

Nemnda nevner for ordens skyld at vedtaket ikke har betydning for spørsmålet om senere å inngå avtale om konsernordning som innebærer at de ansattes styrerepresentanter i Dalane Energi AS skal velges av og blant de ansatte i konsernet, eventuelt at det sendes søknad til nemnda om slik ordning, jf. aksjeloven § 6-5.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46 treffer Bedriftsdemokratinemnda følgende vedtak:

I

De nåværende styrerepresentantene for de ansatte i Dalane Energi IKS blir, uten særskilt valg, de ansattes styrerepresentanter i Dalane Energi AS. De fungerer fram til det er holdt nytt valg av de ansattes styrerepresentanter i selskapet.

II

Det kan holdes valg av de ansattes styrerepresentanter i Dalane Nett AS før selskapet er opprettet ved fisjon av Dalane Energi AS