Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 12/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 22. november  2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 0900 til 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/07 Coop Norge AS

Sak 02/40 Uttalelse representasjonsforskriften §§ 18 og 19

  1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget fredag 22. november 2002 ble godkjent.

  1. Sak 02/07 Coop Norge AS

Ved nemndas vedtak av 22. november 2001 ble det innført konsernordning i selskapet Coop Norge Industri AS hvor de ansatte i Coop Norge Industri AS og datterselskaper av dette fikk stemmerett og ble valgbare ved valg til styret i Coop Norge Industri AS. I søknad av 25. september 2002 søker morselskapet Coop Norge AS om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter til styret i Coop Norge AS skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

Det er opplyst i telefon med selskapets personaldirektør at den tidligere godkjente konsernordningen i Coop Norge Industri AS av 22. november 2001 videreføres.

Konsernet Coop Norge AS består foruten av morselskapet Coop Norge AS av det heleide datterselskapet Coop Norge Industri AS. Coop Norge Industri AS eier datterselskapene Coop Norge Kaffe AS, Gomanbakeren Holding AS, AS Margarinfabrikken Norge og A/S Røra Fabrikker.

Coop Norge AS er et heleid datterselskap av Coop Norden AB etter at Coop Norge AS ble utfisjonert fra selskapet Coop NKL BA 1. januar 2002.

Det er til sammen 2053 ansatte i konsernet med følgende fordeling: Det er 1436 ansatte i morselskapet Coop Norge AS, 32 ansatte i Coop Norge Industri AS, 28 ansatte i AS Margarinfabrikken Norge, 26 ansatte i Coop Norge Kaffe AS og 70 ansatte i A/S Røra Fabrikker. I Gomanbakeren Holding AS og i dette selskapets datterselskaper (bakerier) er det til sammen 461 ansatte.

Det opplyses i søknaden at selskapet i dag har et styre bestående av ni medlemmer hvorav tre medlemmer er utpekt av de tillitsvalgte. Dette er en midlertidig ordning med bakgrunn i avtaler mellom ledelsen og de tillitsvalgte i forbindelsen med opprettelsen av Coop Norge AS. Valg av ansattes representanter til styret etter aksjeloven og representasjonsforskriften vil bli gjennomført så snart Bedriftsdemokratinemndas vedtak foreligger. Det opplyses at det vil bli etablert et styre bestående av ni personer hvorav de ansatte skal velge tre representanter. Det er inngått avtale mellom selskapet og de lokale fagforeningene om at det ikke skal opprettes bedriftsforsamling i Coop Norge AS. Det innføres i stedet en ordning med utvidet styrerepresentasjon.

Det søkes om at de ansattes representanter i styret i Coop Norge AS velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Begrunnelsen for søknaden er at vedtak og beslutninger av betydning for hele konsernet blir fattet i morselskapet. Det er derfor viktig at de ansatte er representert der hvor beslutninger som berører dem tas.

De lokale fagforeningene i konsernet støtter søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning i Coop Norge AS:

I

De ansatte i Coop Norge AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Coop Norge AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

  1. Sak 02/40 Uttalelse representasjonsforskriften §§ 18 og 19

Saken ble tatt opp til diskusjon i arbeidsutvalget og det ble besluttet å lage et brev med nemndas uttalelse. Brevet forelegges arbeidsutvalget for godkjenning. 

  1. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er mandag 16. desember 2002 kl 1200 (samlet nemnd).