Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 13/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak fredag 28. oktober 2005

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 05/26 Securitas AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 05/26 Securitas AS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fattet 28. september 2005 vedtak om innføring av konsernordning for Securitas AS slik at de ansatte i Securitas AS og datterselskapene Securitas Airport og Securitas Services AS fikk stemmerett og ble valgbare ved valg av de ansattes representanter til i styret i Securitas AS. Det ble videre innført en ordning med gjennomgående styrerepresentasjon i Securitas AS, Securitas Airport Security AS og Securitas Services AS slik at de samme personene skulle representere de ansatte i alle tre styrene. Det ble også godkjent at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i Securitas AS skulle forkortes og at funksjonstiden for representantene for de ansatte som ble valgt høsten 2005 skulle forlenges til etter avslutningen av ordinær generalforsamling 2008.

Securitas AS og den lokale fagforeningen Norsk Arbeidsmandsforbund søker i brev

19. oktober 2005, samt e-post 20. oktober 2005 om endring av vedtaket av 28. september 2005. Etter at Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fattet sitt vedtak har selskapet og de ansatte kommet til at de likevel ikke ønsker en ordning med gjennomgående styrerepresentasjon. Det søkes derfor om at denne delen av vedtaket oppheves. Selskapet og Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker at de deler av vedtaket som gjelder innføring av konsernordning og forkortet funksjonstid opprettholdes.

Det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget tar søknaden til følge. Det bemerkes at endringen det søkes om betyr at valget av de ansattes styrerepresentanter i det enkelte datterselskap skjer etter de vanlige reglene om dette i aksjeloven og representasjonsforskriften.

Det forutsettes at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i Securitas AS først opphører når nye er valgt etter godkjent konsernordning.

Arbeidsutvalget fatter for ordens skyld nytt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Securitas AS:

I

De ansatte i Securitas AS, Securitas Airport Security AS og Securitas Services AS har stemmerett og er valgbare ved valg av styre i Securitas AS.

II

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid slik at de ansattes nåværende styrerepresentanter i Securitas AS fratrer før utløpet av funksjonstiden.

III

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid slik at de ansatterepresentanter som velges får sin funksjonstid forlenget til etter avslutningen av ordinær generalforsamling i 2008.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6”.