Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Fretex Norge AS. Coor Service Management AS. Trondheim Renholdsverk AS. Statskonsult AS. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS. Avinor AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak torsdag 8. februar 2007.

 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

 • Sak 06/27 Fretex Norge AS
 • Sak 200700388 Coor Service Management AS
 • Sak 200700392 Trondheim Renholdsverk AS

 

Følgende saker ble avvist:

 • Sak 200700389 Statskonsult AS
 • Sak 200700823 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS
 • Sak 200700682 Avinor AS

 

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

 • Gudmund Knudsen
 • Ingebjørg Harto
 • Ragnhild Hagen

Møtet varte fra kl. 0900-1100

 

1. Sak 06/27 Fretex Norge AS

I brev datert 16. november 2006 søker Fretex Norge AS om godkjenning av allerede etablert konsernordning som innebærer at ansatte i Fretex Norge AS og datterselskaper av dette er stemmeberettigede og valgbare til styret i Fretex Norge AS.

Det fremgår av søknaden at Fretex Norge har som formål:

 • å være eierselskap av Fretex-selskapene i Norge som driver gjenvinning og gjenbruk av avfall, herunder drift av gjenbruksbutikker
 • samt annen virksomhet som naturlig hører inn under Frelsesarmeens virkeområde
 • gjennom Fretex-selskapene drive aktiv attføring og kvalifisering av yrkeshemmede i følge retningslinjer utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet
 • være /eierdeltaker i andre selskaper med samme formål.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapet eies av Frelsesarmeen i Norge og er en del av Frelsesarmeens Sosialtjeneste.

Fretex-gruppen består av morselskapet Fretex Norge AS og datterselskapene Fretex Øst-Norge AS, Fretex Vest-Norge AS, Fretex Midt-Norge AS, Fretex Nord-Norge AS, Arbeidsforberedende Opplæring Bergen AS og Fretex International AS. Per 21. desember 2005 var det sysselsatt 1 126 personer i Fretex-gruppen, hvorav 7 i Fretex Norge AS. 307 av de ansatte var ansatt på ordinære betingelser, mens 819 var ansatt på arbeidsmarkedstiltak.

Det er enighet mellom konsernet og de lokale fagforeningene, representert ved Fellesforbundet, Lederne, FLT og Parat, at de ansatte skal ha 3 representanter i styret og at disse skal velges av og blant de ansatte i to grupper i konsernet, henholdsvis de ordinært ansatte og ansatte på tiltak.

Valget er gjennomført slik at ansatte på tiltak har to representanter i styret det første året, mens de ordinært ansatte har ett styremedlem første året. Det andre året skal dette snus slik at de ansatte på tiltak får en representant, men de ordinært ansatte får to representanter.

Søknaden er fremmet av konsernet og konserntillitsvalgte for henholdsvis de ordinært ansatte og de tiltaksansatte i fellesskap.

Det fremgår av representasjonsforskriften § 17 at valg skal finne sted annet hvert år og at valgperioden er 2 år. Etter at Bedriftsdemokratinemndas sekretariat har gjort selskapets ledelse oppmerksom på dette, har selskapet og lokale fagforeninger sluttet seg til en ordning med to års funksjonstid for alle styremedlemmene, men slik at de tiltaksanatte har to av tre styremedlemmer inneværende periode og at de ordinære ansatte skal ha to av tre styremedlemmer neste valgperiode. Denne ordninger forutsettes å alternere ved hvert valg.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden mellom selskapet og lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning i Fretex Norge AS som innebærer at de ansatte i Fretex Norge AS og datterselskaper av dette har stemmerett og valgbare ved valg til styret i Fretex Norge AS.

Arbeidsutvalget viser til at både selskapsledelsen og de lokale fagforeningene etter henvendelse fra sekretariatet har sluttet seg til en ordning hvor samtlige valgte styremedlemmer får en tjenestetid på to år. Dette er i samsvar med hovedregelen i representasjonsforskriften § 17. Arbeidsutvalget forutsetter at dette mest hensiktsmessig skjer ved at valgene gjennomføres i valgkretser hvor de ordinært ansatte og de tiltaksansatte utgjør hver sin valgkrets, jf. representasjonsforskiften § 15, som skiftes om å velge en og to ansatterepresentanter til styret.

Ettersom valget av ansatterepresentanter til styret i Fretex Norge allerede er avholdt, er arbeidsutvalgets vedtak en etterfølgende godkjenning av dette valget.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 23. januar 2006 godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Fretex Norge AS:

I
De ansatte i Fretex Norge AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Fretex Norge AS.

II
De ordinære ansatte og de tiltaksansatte utgjør hver sine valgkretser. Ved valget i 2007 skal de tiltaksansatte ha to av tre ansatterepresentanter i styret, mens de ordinære ansatte skal ha en av tre ansatterepresentanter i styret. Ved neste valg skal de tiltaksansatte ha en styrerepresentant, men de ordinære ansatte skal ha to styrerepresentanter. Denne ordningen skal deretter veksle mellom de to gruppene av ansatte.

III
Etablerer eller overtar Fretex Norge AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

 

2. Sak 200700388 Coor Service Management AS

Ledelsen og lokale fagforeninger i Coor Service Management AS har i brev datert 15. januar 2007 fremmet en felles søknad om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling og om unntak fra representasjonsforskriftens valgregler.

Coor Service Management (Coor) ble opprettet av Coor Service Management og Det Norske Veritas Eiendom i 2005. Selskapet er et service management-selskap, og har virksomhet i hele landet. I løpet av 2006 har selskapet økt til 250 ansatte.

I 2006 ble det valgt inn representanter fra de ansatte i styret i Coor, basert på et antall på ca 180 medarbeidere. I styret sitter i dag en representant for de tidligere DNV-ansatte (”DNV-kontrakten) og en representant fra EDB/Skanska. På bakgrunn av den raske veksten, og økningen til over 200 ansatte, vil det i henhold til søknaden være krav til bedriftsforsamling eller økning av de ansatte styrerepresentanter i overskuelig fremtid.

De tillitsvalgte i selskapet har bakgrunn fra forskjellige interesseorganisasjoner i selskapene der de tidligere har vært ansatt, bl.a LO, YS og husforeningene i DNV og EDB. De tillitsvalgte fra de forskjellige foreningene har etablert et interims samarbeidsutvalg (SU) som representerer mellom 60 og 65 % av de ansatte.

Det fremgår av protokoll fra møte i SU 6. desember 2006 at samarbeidsutvalget foretrekker utvidelse av representanter til styret fremfor å opprette bedriftsforsamling, og at utvidelsen bør skje i form av to observatører fremfor et styremedlem ekstra. Styret i Coor deler denne oppfatningen.

Fra SU sin side, er dette begrunnet med at flere representanter vil gi en bedre mulighet til å ivareta de ansattes interesser i selskapet, som er spredt på flere kontrakter. De mener dette samlet vil gi en større kontaktflate i virksomhetene og en større gruppe for interne diskusjoner på vegne av de ansatte.

Økningen i antall ansatte skyldes at det er kommet til ansatte fra NSB (ca. 70-80) og fra Arcus (ca. 20 stk) etter valget i januar 2006. Samarbeidsutvalget ønsker på denne bakgrunn at de to observatørene skal komme fra henholdsvis ”Arcus-” og ”NSB-kontrakten”, ettersom de ansatte fra DNV og VEFF allerede er representert i styret.

Fordi det ikke skal avholdes ordinært valg før i januar 2008, ønsker SU i en overgangsperiode en midlertidig løsning der de to ekstra observatørene oppnevnes. To representanter for de tidligere NSB-ansatte og de Arcus-ansatte har sagt seg villige til å stille som observatører. Det vises til at en tilsvarende ordning ble godkjent av nemnda i sak 05/31 HSD ASA/Tide ASA – vedtak 24. august 2006.

Ordningen innebærer videre at en ny felles liste skal erstatte de personlige varamannslistene for de ansattevalgte styrerepresentantene som oppløses/endres ved at de to valgte listene slås sammen. Ved forfall fra et styremedlem, vil en observatør rykke opp som vara for styremedlemmet og vara kommer inn for observatør i ordnet rekkefølge.

Endringen i listen over vararepresentanter er tatt opp med de berørte vararepresentantene, som er inneforstått med og har akseptert den midlertidige løsningen.

Det opplyses at neste valg vil bli avholdt i overensstemmelse med representasjonsforskriften og aksjeloven.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Når det gjelder søknaden om ikke å ha bedriftsforsamling, men i stedet utvide styret med to observatører, viser arbeidsutvalget til at lovens utgangspunkt er at det er opp til partene å inngå en slik avtale, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd, og § 6-35 annet ledd og representasjonsforskriften § 38. Vilkåret etter loven for å inngå slik avtale er imidlertid at flertallet av de ansatte eller fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i selskapet ønsker avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Etter nemndas praksis skal det foreligge særlige forhold for at nemnda skal fatte vedtak om at et selskap ikke skal ha bedriftsforsamling, dersom dette ikke får slik tilslutning som fastsatt i loven. I dette tilfellet dreier det seg om et selskap hvor de fagorganisasjonene som står bak søknaden organiserer tett opp mot 2/3 av de ansatte. Så vidt arbeidsutvalget forstår er det ingen ansatte som har gitt uttrykk for at de ønsker å ha bedriftsforsamling. Nemnda godkjenner på denne bakgrunn søknaden på dette punktet.

Når det gjelder oppnevningen av observatører til styret, viser arbeidsutvalget til at etter aksjeloven § 6-4 er normalordningen at eventuelle observatører skal ”velges av og blant de ansatte”. Arbeidsutvalget legger imidlertid vekt på at det er bred enighet om løsningen, og at ordningen synes hensiktsmessig for å ivareta interessene til de nye ansattegruppene i en kort periode frem til ordinært valg skal avholdes i 2008. Arbeidsutvalget godkjenner på denne bakgrunn også denne delen av søknaden, herunder at listene over varamedlemmer slås sammen.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-35 første ledd, jf. allmennaksjeloven § 6-35 sjette ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at Coor Service Management AS ikke oppretter bedriftsforsamling. Som en overgangsordning frem til det er avholdt ordinært valg i 2008, utvides styret med to observatører som oppnevnes blant ansatte som tidligere var ansatt i henholdsvis NSB og Arcus.

Ved senere valg gjennomføres valget på ordinær måte i henhold til aksjelovgivningen og representasjonsforskriften. I samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd velger de ansatte to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 annet ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner videre at listene over vararepresentanter for de ansattes representanter i styret fra henholdsvis DNV og EDB/Skanska, i en overgangsperiode frem til det er avholdt ordinært valg i 2008, slås sammen som beskrevet i søknaden.”

 

3. Sak 200700392 Trondheim Renholdsverk AS

I brev 10. januar 2007 søker Trondheim Renholdsverk AS om innføring av konsernordning som innebærer at de ansatte i Trondheim Renholdsverk AS’ datterselskaper skal være representert i styret i Trondheim Renholdsverk AS. Trondheim Renholdsverk AS fikk i 2006 avslag på søknad om konsernordning, jf. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 12. mai 2006.

De to datterselskapenes virksomhet består av transport og håndtering av avfall, mens morselskapet bistår med salg av administrative støttefunksjoner.

Konsernet Trondheim Renholdsverk (TRV) eies av Trondheim kommune og består av morselskapet Trondheim Renholdsverk AS med 13 ansatte og datterselskapene Retura TRV AS med ca 70 ansatte og Renholdsverket AS med ca 70 ansatte. De ansatte i datterselskapene er representert med to styremedlemmer i hvert styre.

Det fremgår videre av søknaden at konsernordningen er tenkt gjennomført ved at de av de to ansatterepresentantene som får flest stemmer i hvert av de to datterselskapene skal ivareta de ansattes styrerepresentasjon i morselskapet. Valgene i datterselskapene allerede er gjennomført.

Søknaden støttes av Renholdsverkets Arbeiderforening som representerer mer enn 75 % av de ansatte.

Sekretariatet har overfor partene pekt på at den måten selskapet i følge søknaden ønsker å gjennomføre representasjonen i morselskapet på, ikke er i samsvar med aksjelovens ordning. Etter reglene om konsernrepresentasjon i aksjeloven § 6-5, jf. § 6-4 skal de ansattes representasjon i morselskapets styre gjennomføres ved valg av og blant de ansatte i hele konsernet. Sekretariatet forsto Renholdsverkets Arbeiderforening slik at de i hvert fall subsidiært ønsket at valget skulle skje i samsvar med lovens ordning. Selskapsledelsen fant ikke å kunne fravike ordningen selskapets styre hadde vedtatt å gå inn for.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapet og lokal fagforening.

Arbeidsutvalget godkjenner en konsernordning for Trondheim Renholdsverk AS med datterselskaper, slik at de ansatte i datterselskapene skal være representert i styret i Trondheim Renholdsverk AS. Arbeidsutvalget finner imidlertid ikke å kunne godkjenne den måten selskapet ønsker å gjennomføre konsernrepresentasjonen på. Som nevnt ovenfor bryter denne med aksjelovens valgordning. Arbeidsutvalget fastsetter derfor en valgordning som er i samsvar med aksjelovens hovedregel, slik at de ansattes representanter i morselskapet styre velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Som sagt har Renholdsverkets Arbeiderforening på forespørsel sagt seg enig i en slik ordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 23. januar 2006 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Trondheim Renholdsverk AS:

I
De ansatte i Trondheim Renholdsverk AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Trondheim Renholdsverk AS.

II
Etablerer eller overtar Trondheim Renholdsverk AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler m gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  

4. 200700389 Statskonsult AS

I brev av 17. januar 2007 søker Statskonsult AS om unntak fra å gjennomføre nyvalg av ansatterepresentanter til Statskonsults styre.

Statskonsult AS er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 11. januar 2007 mottok selskapet varsel om tvangsoppløsning fra Brønnøysundregistrene fordi selskapet ikke har lovlig kjønnssammensetning i henhold til aksjeloven § 20-6. Selskapet har fått fire ukers frist til å rette opp forholdet.

Styret i Statskonsult består av syv medlemmer, fem er oppnevnt av eieren, og to er valgt av og blant de ansatte. Begge de ansattes medlemmer av styret er kvinner. Det er på dette punkt at styresammensetningen er i strid med reglene om kjønnssammensetning, se aksjeloven § 20-6 annet ledd. Begge de to kvinnelige representantene for de ansatte ble valgt ved flertallsvalg 4. mai 2006.

For å få korrekt kjønnsrepresentasjon ønsker selskapet at første varamedlem, som er en mann, skal rykke opp som ansatterepresentant, jf. representasjonsforskriften § 13 niende ledd. Dette innebærer at en av de sittende ansatterepresentantene, som er en kvinne, trer tilbake og overtar rollen som varamedlem. For at kjønnsrepresentasjonen skal bli korrekt også i forhold til varamedlemmene, vil andre og tredje varamedlem, som begge er kvinner, tre tilbake for andre fjerde varamedlem som er en mann. Resultatet blir at de to styremedlemmene for de ansatte blir en kvinne og en mann, og at også varamedlemmene vil være en av hvert kjønn.

Fordi valget er foretatt for relativt kort tid tilbake og fordi det er de samme kandidatene som vil være aktuelle til et eventuelt nyvalg, søker Statskonsult om unntak fra å avholde nyvalg.

Selskapet søker også om forkortet funksjonstid for den ansattevalgte representanten som må tre tilbake.

Saken har blitt drøftet med de lokale fagforeningene, som støtter søknaden. De ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret har avgitt erklæring om at de aksepterer rolleendringene.

Arbeidsutvalget viser til at den fremgangsmåten som er skissert i søknaden for å få korrekt kjønnssammensetning blant de ansattes styremedlemmer følger av representasjonsforskriften § 13 niende ledd. Styret fikk en ulovlig sammensetning etter valget i 2006 fordi valgstyret ikke fulgte opprykksreglene som følger av bestemmelsen, og som skal sikre korrekt kjønnsrepresentasjon blant de medlemmene av styret som er valgt av og blant de ansatte. Denne feilen medfører etter arbeidsutvalgets oppfatning at valgstyret har rett og plikt til av eget tiltak å oppheve sitt eget vedtak om fordeling av vervene så snart det blir klar over feilen, og til å fatte nytt vedtak om fordeling av vervene i overensstemmelse med representasjonsforskriften. Sammensetningen av styret som beskrevet i søknaden, vil være i overensstemmelse med representasjonsforskriften. Etter arbeidsutvalgets oppfatning er det derfor ikke nødvendig å avholde nytt valg.

Det følger av det som står over at det ikke hører under Bedriftsdemokratinemnda  å rette opp feilen som hefter ved valgresultatet i Statskonsult. Utvalget treffer derfor vedtak om å avvise søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

Saken avvises.

  

5. 200700823 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har i telefax av 11. januar 2007 bedt Kunnskapsdepartementet søke Bedriftsdemokratinemnda om forkortet funksjonstid for de ansattevalgte vararepresentantene til styret NSD for å kunne forta nyvalg av vararepresentanter i samsvar med kravet til kjønnsrepresentasjon i aksjeloven § 20-6 andre ledd. Bakgrunnen er at NSD 11. januar 2007 mottok varsel om tvangsoppløsning fra Brønnøysundregistrene fordi styret i selskapet ikke har lovlig kjønnssammensetning. Selskapet har fått fire ukers frist til å rette opp forholdet. Også Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 15. desember 2006 bedt statseide aksjeselskapsom ikke oppfyller kravene til kjønnsrepresentasjon i styrende organer om å sørge for at aksjelovens bestemmelser på dette punktet oppfylles snarest. NSD er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Kunnskapsdepartementet.

Ved valg i mars 2005 ble det valgt to styremedlemmer og fire varamedlemmer av og blant de ansatte i NSD. I tråd med kravet i aksjeloven § 20-6 andre ledd valgte de ansatte en kvinnelig og en mannlig styrerepresentant. Det ble valgt fire mannlige vararepresentanter.

På bakgrunn av at vararepresentantene ikke er valgt i samsvar med aksjeloven § 20-6 andre ledd søkes det om forkortet funksjonstid for varamedlemmene i styret for å kunne avholde nyvalg i tråd med kravene til kjønnsrepresentasjon i aksjeloven.

Det foreligger bekreftelse fra de fire vararepresentantene på at de aksepterer forkortet funksjonstid for at de ansatte skal kunne gjennomføre nyvalg på vararepresentanter i samsvar med aksjeloven.

Bedriftsdemokratinemndas sekretariat har fått opplyst at nyvalg allerede er gjennomført.

Søknaden er fremmet av selskapet og de ansatte i fellesskap.

Arbeidsutvalget viser til at valget av vararepresentanter til styret ikke var i samsvar med kravene i aksjeloven § 20-6 andre ledd. Valgstyret skulle således ikke ha godkjent valget ved å føre et slikt valgresultat inn i valgprotokollen og underskrive denne, jf. representasjonsforskriften § 16. Dette er en feil som valgstyret må sørge for å rette opp og som innebærer at det har rett og plikt til av eget tiltak å oppheve sitt eget vedtak og gjennomføre nyvalg av vararepresentanter til styret.

På bakgrunn av at de ansattes vararepresentanter til styret allerede har trukket seg fra sine verv slik at det også av denne grunn må holdes nyvalg av vararepresentanter, har arbeidsutvalget ingen kommentarer til at de ansatte allerede har foretatt nyvalg i samsvar med kravene i aksjeloven og representasjonsforskriften.

Det følger av det som står over at det ikke hører under Bedriftsdemokratinemnda å rette opp feilen ved valgresultatet. Utvalget treffer derfor vedtak om å avvise søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

Saken avvises.

  

6. Sak 200700682 Avinor AS

I brev 1. februar 2007 søker Avinor A/S om forkortet funksjonstid for de ansattevalgte styre- og varamedlemmene i styret i Avinor A/S for å kunne foreta nyvalg av ansatterepresentantene i samsvar med kravene til kjønnsrepresentasjon i aksjeloven § 20-6 andre ledd (vedlegg 1). Bakgrunnen for søknaden er brev fra Samferdselsdepartementet og Foretaksregisteret hvor Avinor A/S er bedt om å sørge for lovlig sammensetning av styret i samsvar med regelverket (vedlegg 2 og 3). Avinor A/S har tidligere fått godkjent søknad om personlige varamedlemmer.

På bakgrunn av at sammensetningen av styre- og varamedlemmene ikke er i samsvar med aksjeloven § 20-6 andre ledd søkes det om forkortet funksjonstid for disse slik at det kan avholdes nyvalg i samsvar med kravene i loven så snart som mulig. Valg skulle ellers vært gjennomført i løpet av mai i år.

Det foreligger bekreftelser fra styre- og varamedlemmene på at de aksepterer forkortet funksjonstid for å kunne gjennomføre nyvalg snarest.

Søknaden er fremmet av selskapet og de ansatte i fellesskap.

Arbeidsutvalget vil bemerke til søknaden at valget av representanter for de ansatte til styret i Avinor AS ikke var i samsvar med kravene til kjønnssammensetning i aksjeloven § 20-6 andre ledd. Valgstyret skulle derfor ikke godkjent valgresultatet ved å føre det inn i og underskrive valgprotokollen, jf. representasjonsforskriften § 16. Denne feilen medfører etter arbeidsutvalgets syn at valgstyrets vedtak er ugyldig og at valgstyret av eget tiltak har rett og plikt til å oppheve sitt eget vedtak og gjennomføre nyvalg av representanter til styret.

Det følger av det som står over at det ikke hører under Bedriftsdemokratinemnda å rette opp feilen ved valget i Avinor AS. Utvalget treffer derfor vedtak om å avvise søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

Saken avvises.