Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Trondheim Energiverk AS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak fredag 16. februar 2007.

 

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak BDN 200700669 – Trondheim Energiverk AS.

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

 

Sak 200700669-BDN – Trondheim Energiverk AS

Trondheim Energi AS fikk ved arbeidsutvalgets vedtak 27. januar 1999 godkjent søknad om konsernordning. I brev av 16. januar 2007 søker Trondheim Energiverk AS om å få gjennomføre elektroniske valg i hele konsernet Trondheim Energiverk.

Foruten morselskapet Trondheim Energiverk AS består konsernet av

  • Trondheim Energiverk Kraft AS
  • Trondheim Energiverk Nett AS
  • Trondheim Energiverk Kraftsalg AS
  • Trondheim Energiverk Fjernvarme AS
  • Enita AS
  • Itene AS

Konsernet Trondheim Energiverk er en del av Statkraftkonsernet, og eies 100 % av Statkraft AS.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn og gjelder både kommende og fremtidige valg.

I henhold til selskapets søknad vil datasystemet som selskapet planlegger å benytte ivareta kravet til hemmelighold og anonymitet. Det vil kunne spores hvem som har stemt, men ikke hva den enkelte har stemt. For de som ikke ønsker å stemme elektronisk vil det være mulig å stemme manuelt. Systemet kan ikke registrere halve stemmer, og deltidsansatte som arbeider mindre enn 50 prosent må derfor stemme manuelt. Systemet muliggjør gjennomføring av både flertallsvalg og forholdstallsvalg. Det er også opplyst at bestemmelsene i personopplysningsloven vil bli ivaretatt.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Arbeidsutvalget forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret som elektronisk valg. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Trondheim Energiverk AS, Trondheim Energiverk Kraft AS, Trondheim Energiverk Nett AS, Trondheim Energiverk Kraftsalg AS, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Enita AS og Itene AS.”