Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 4. mars 2015

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 15/583 Uni Research AS

Følgende deltok i behandlingen av saken:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak BDN 15/583 Uni Research AS

I brev 9. februar 2015 søker Uni Research AS om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i selskapet.

Det fremgår av søknaden at Uni Research AS driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Selskapet ble stiftet i 2003 og har 389 ansatte, hvorav 25 deltidsansatte. Selskapet eies av Universitetet i Bergen (85 prosent) og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (15 prosent).

30 % av de ansatte er fagorganiserte. Spørsmålet om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling er drøftet med lokale fagforeninger ved to anledninger, og fagforeningene stiller seg positive til avvikling.

Det er opplyst at Uni Research AS har forsøkt å inngå avtale med de ansatte om å avvikle bedriftsforsamlingen i selskapet, men at det er ikke oppnådd tilslutning fra et flertall av de ansatte. Avtalen ble forsøkt inngått gjennom elektronisk avstemming. Det ble gitt informasjon om saken på allmøte og gjennom internt nyhetsbrev som ble sendt alle ansatte på e-post. HR personell ble informert ekstra for å kunne svare på spørsmål. Informasjonen ble sendt ut på nytt i tilknytning til selve avstemmingen. Informasjon ble gitt på både norsk og engelsk for å nå alle ansatte. Det ble dessuten benyttet et elektronisk valgsystem som skulle sikre de ansatte anonymitet i avstemmingen. Avstemmingen ble sendt alle ansatte 22. januar 2015, men frist for å stemme innen 1. februar 2015. Det ble sendt ut to purringer i avstemmingsperioden.

210 av de 389 ansatte avga stemme. Når det tas hensyn til at 25 av de ansatte bare skal telle en halv når det kreves et bestemt antall ansatte, jf. representasjonsforskriften § 1 c), var det i overkant av 50 % som avga stemme. 91,4 % av disse stemte for avvikling av bedriftsforsamlingen, og et flertall av disse igjen stemte for ett ekstra styremedlem framfor to observatører i styret.

Bedriftsdemokratinemnda vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at nemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene vil medføre vesentlige ulemper eller uhensiktsmessige for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 46.

Etter aksjeloven § 6-35 andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredjedeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon. I denne saken legger nemnda vekt på at mer enn halvparten av de ansatte engasjerte seg i spørsmålet om avvikling av bedriftsforsamlingen, og at et klart flertall av disse stemte for å avvikle bedriftsforsamlingen. Dette viser en klar tendens blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet i retning av å prioritere utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling. Bedriftsdemokratinemnda kan ikke se at noen avgjørende grunner til å opprettholde bedriftsforsamling i selskapet, og godkjenner søknaden.

Blant de ansatte som har stemt, er det et klart flertall som ønsker at styrerepresentasjonen skal utvides med ett medlem, fremfor to observatører. I samsvar med dette fastsetter nemnda som vilkår for fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling at de ansatte gis rett til utvidet styrerepresentasjon i Uni Research AS i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Uni Research AS. De ansatte gis rett til å velge ett styremedlem med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4- andre ledd.”