Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 8. mars 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Anne Karine Plahter

Møtet varte fra kl. 0900 til 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 05/04 Agder Energi

Sak 05/09 SAS Braathens AS

Sak 04/34 Jerniagruppen

Sak 05/08 Norconsult AS

Sak 05/07 Baker Hughes Norge AS

Sak 04/24 AF Gruppen

___________________________________________________________________________

  1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 8. mars 2005 ble godkjent.

  1. Sak 05/04 Agder Energi

I brev 2. februar 2005 søker Agder Energi om at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene, herunder observatører og vararepresentanter i styret forkortes. Videre søkes det om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år for å være stemmeberettiget og valgbar til selskapets styre.

Det ble i desember 2004 besluttet at to av selskapene i Agder Energi-konsernet, Agder Energi Nettkonsult AS og Spector AS, skulle fusjoneres. Agder Energi Nettkonsult AS er det overtakende selskapet, og den formelle datoen for fusjonen vil være i midten av mars 2005.

Som følge av fusjonen vil Agder Energi Nettkonsult AS få ca. 70 ansatte og de ansatte vil dermed ha krav på to representanter i styret.

Bakgrunnen for søknaden om forkortet funksjonstid er at selskapet anser det for å være lite hensiktsmessig å gjennomføre et suppleringsvalg kort tid før det skal avholdes ordinært valg, og ønsker isteden å fremskynde det ordinære valget. Funksjonstiden for den sittende ansatterepresentanten i Agder Energi Nettkonsult AS utløper i juni 2005.

De ansatte som overføres fra Spector AS vil ikke ha vært ansatt lenge nok i Agder Energi Nettkonsult AS til å ha stemmerett og være valgbare i henhold til representasjonsforskriften §§ 10 og 11. Selskapet ønsker imidlertid også at disse skal kunne ha stemmerett ved valget, samt være valgbare til styret.

Søknaden støttes av lokal fagforening.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om forkortet funksjonstid for den sittende ansatterepresentanten i selskapet. Videre godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 når det gjelder ansettelsestid for å være stemmeberettiget og valgbar.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret forkortes. Videre godkjenner arbeidsutvalget at de ansatte i Agder Energi Nettkonsult AS, som er overført fra Spector AS, er stemmeberettigede og valgbare ved det kommende valget i Agder Energi Nettkonsult AS forutsatt at deres samlede ansettelsestid i disse to selskapene er henholdsvis tre måneder og ett år på valgdagen”.

  1. Sak 05/09 SAS Braathens AS

I brev 11. februar 2005 søker SAS Braathens AS Personalklubb om en ordning med personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret i SAS Braathens AS.

Det opplyses i søknaden at det skal velges tre representanter for de ansatte til styret. Videre heter det i søknaden at valget ”… vil foregå som forholdstallsvalg”. Det fremkommer dessuten av søknaden at det bare vil være ett forslag til liste. Utvalget forstår det slik at plassene på denne listen er omforent blant alle lokale fagforeninger i SAS Braathens AS.

Begrunnelsen for søknaden er at man ønsker å ivareta interessene for den ansattegruppen som styremedlemmet representerer. 

Søknaden støttes av selskapets ledelse.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om ordningen som ønskes innført.

I henhold til representasjonsforskriften § 5, første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens og representasjonsforskriftens regler at disse vil ”..medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer…”.

Etter representasjonsforskriften § 18 system tilfaller vervet som første vararepresentant til den kandidaten på listen som ikke blir valgt som medlem eller observatør. Det følger videre av reglene at første vararepresentant skal innkalles uavhengig av hvilken av de faste styrerepresentantene fra listen som melder forfall. I henhold til representasjonsforskriften § 18 skal varamedlemmene innkalles fra samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte.

Det fremgår av avsnittet over at representasjonsforskriften § 18 ikke foreskriver en ordning med personlige varamedlemmer. I sin praksis har likevel nemnda godkjent ordninger med bruk av personlige varamedlemmer i tilfeller som det foreliggende hvor flere lokale fagforeninger ønsker å stille med en felles liste og i denne forbindelse har fordelt vervene mellom seg på denne listen. En ordning med personlige varamedlemmer vil dermed innebære at fordelingen av styrevervene mellom de forskjellige fagforeningene som fremkommer på den felles listen ikke blir forrykket i tilfeller hvor et varamedlem må rykke opp i styremedlemmers fravær.

Arbeidsutvalget finner derfor at representasjonsforskriften § 5 åpner for at det i denne saken kan gjøres unntak fra regelen i representasjonsforskriften § 18. Det forutsettes at det tydelig angis på listen hvem som skal være varamedlem for det enkelte styremedlem.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes styrerepresentanter ved det kommende valget i SAS Braathens AS”.

  1. Sak 04/34 Jerniagruppen

I brev av 17. januar 2005 søker JerniaGruppen om etablering av konsernordning hvor de ansatte i selskapet Jernia ASA og datterseksapene Jernia Invenst AS og Proffpartner AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Jernia ASA.

JerniaGruppen består av følgende selskaper i Norge:

  • Jernia ASA – morselskap           
  • Jernia Invest AS                       
  • Proffpartner AS                       

JerniaGruppen har totalt ca. 450 ansatte.

Det fremgår av søknaden at JerniaGruppen ønsker at alle fast ansatte som fyller vilkårene for å være representert i konsernstyret, får anledning til å foreslås og velges som kandidater til styret. JerniaGruppen ønsker konsernordning også fordi de lettere vil kunne rekruttere kvinner som ansattes representanter i styret.

Handel og Kontor i Jernia ASA er foreløpig i mot en konsernordning. Bakgrunnen er at de ønsker å få på plass en konsernklubb før en slik ordning iverksettes. På telefon har Handel og Kontor i Jernia ASA opplyst at de har 38 medlemmer i morselskapet, og at de ikke har kjennskap til eventuell organisasjonstilknytning i andre deler av JerniaGruppen. På telefon har nemndas sekretariat fått opplyst fra JerniaGruppen at det er få organiserte.

En valgkomité bestående av tre representanter foreslått av tillitsvalgte og administrerende direktør har gjennomført en avstemning blant de ansatte i JerniaGruppen forhold til om de ansatte ønsker en konsernordning eller ikke. Av 450 ansatte avga 167 stemme. 140 stemte for konsernordning og 27 stemte mot. Det innebærer at et flertall av de som har avgitt stemme ønsker konsernordning.

Arbeidsutvalget har merket seg at Handel og Kontor i Jernia ASA foreløpig er i mot konsernordning fordi de først ønsker å få etablert en konsernklubb. Arbeidsutvalget viser imidlertid til at et flertall av de ansatte som har avgitt stemme støtter JerniaGruppens søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Jernia AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Jernia ASA.

På bakgrunn av den oversendte utskriften av styreprotokollen fra styremøte 8. desember 2004 i Jernia ASA vil utvalget for ordens skyld bemerke at den søkte konsernordningen ikke er noe alternativ til ansatterepresentasjon i de enkelte datterselskapers styrende organer. I datterselskaper med flere enn 30 ansatte kan således et flertall av selskapets ansatte uavhengig av om det er etablert konsernrepresentasjon i morselskapets styre kreve styrerepresentasjon med hjemmel i aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 6-4 første og annet ledd. Har datterselskapet flere enn 200 ansatte skal det opprettes bedriftsforsamling, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 6-35 første ledd med mindre det i medhold av aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 6-35 annet ledd inngås avtale om ikke å ha slikt organ eller det gis dispensasjon av Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for JerniaGruppen:

I

De ansatte i Jernia ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Jernia ASA.

II

Etablerer eller overtar JerniaGruppen nye norske selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.”

  1. Sak 05/08 Norconsult AS

I brev av 10. februar 2005 søker Norconsult AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å få gjennomføre det kommende valget av ansatterepresentanter til styret i Norconsult AS (styremedlemmer og varamedlemmer) som elektronisk valg ved bruk av selskapets intranett.

Norconsult AS har per i dag ca. 750 ansatte fordelt på 18 kontorer i Norge (Sandvika (hovedkontor), Bergen, Bodø, Farsund, Hamar, Haugesund, Harstad, Horten, Hønefoss, Larvik, Lillehammer, Molde, Narvik, Stathelle, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Årdalstangen.

Det er i søknaden opplyst at alle ansatte i Norconsult AS har tilgang til datamaskin, og de ansatte er tilknyttet Norconsult AS’ intranett.

Søknaden begrunnes med at selskapet har mange ansatte som dessuten er lokalisert så vidt mange steder i Norge. Ut fra hensynet til en hensiktsmessig gjennomføring og avvikling av valget vil det i følge søknaden være svært formålstjenlig å gjennomføre valg av styremedlemmer og varamedlemmer elektronisk gjennom bruk av selskapets intranett.

Om gjennomføringen av valget heter det i søknaden:

”Det systemet som Norconsult AS ønsker å benytte seg av i det kommende valget, består av noen websider og en database der alle de stemmeberettigede er registrert (manntallet). Brukeren må være logget på intranettet for at valgsystemet skal kunne identifisere brukeren. Brukeren vil så sjekkes mot manntallet.

Når brukeren er verifisert mot manntallet, kan brukeren gå inn på websiden for valg av ansatterepresentant til styret. Det vil bare være mulig å gå inn på denne spesifikke siden dersom brukeren ikke allerede har avgitt stemme i valget.

På websiden hvor brukeren skal legge inn sin stemme, vil en liste over valgbare kandidater vises. Valg av ansatterepresentanter vil gjennomføres som flertallsvalg, jf. representasjonsforskriftens § 13. Brukeren kan merke av inntil åtte kandidater for styrevalget. Før stemmene lagres i databasen, vil brukeren bli vist listen over de kandidater som brukeren har merket av, og brukeren bes bekrefte at listen samsvarer med det som brukeren ønsker å stemme. Når brukeren bekrefter dette, vil stemmen for de avmerkede kandidatene lagres i databasen og det blir registrert mot manntallet at vedkommende har benyttet sin stemme.

Systemet sikrer at velgeren bare kan avgi stemme en gang i og med at brukeren ikke kan gå inn på siden for styrevalget på nytt, jf. ovenfor. Det blir ikke lagret noen kobling mellom hvilke brukere som stemmer på hvilke kandidater. Dermed kan det ikke tilbakespores hvordan enkeltpersoner har stemt. Databasen vil være passordbeskyttet og kun utvikleren av valgsystemet (den tekniske løsningen) kjenner til dette. På bakgrunn av de sikkerhetsrutiner som er lagt inn, er selskapet av den oppfatning at kravet til hemmelighold blir tilstrekkelig ivaretatt ved den elektroniske stemmegivningen.

De ansatte vil få informasjon om det kommende valget på intranett og via e-post hvor det også vil gis en detaljert beskrivelse om framgangsmåten slik at de ansatte er fortrolige ved bruk av systemet ved valget.

Noen av de ansatte vil på tidspunktet for valget ikke være tilknyttet intranett fordi de enten er sykemeldte, i permisjon, eller er stasjonert i utlandet. Disse vil motta skriftlig informasjon om valget, og gis anledning til å avgi sin stemme skriftlig ved postforsendelse, jf. representasjonsforskriften § 12 tolvte ledd. Også andre stemmeberettigede som ikke ønsker å benytte seg av det elektroniske valget kan stemme skriftlig. Valget vil gjennomføres i perioden fra 8. april til 21. april 2005 slik at det skulle ligge til rette for at alle de stemmeberettigede får anledning til å stemme ved valget.”

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i Norconsult AS (Tekna og NITO).

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden.

Utvalget har merket seg at Norconsult har om lag 750 ansatte, men at søknaden gjelder styrevalget. Utvalget forutsetter i denne forbindelse at det ved bedriften er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-35.

I søknaden heter det at valget vil bli gjennomført som flertallsvalg. Utvalget nevner i denne forbindelse at utvalgets vedtak om adgang til å avholde valget elektroniske ikke griper inn i retten til å kreve forholdstallsvalg i samsvar med reglene i representasjonsforskriften § 14 eller til å kreve valget avholdt i valgkretser etter representasjonsforskriften § 15. Hvis det kreves forholdstallsvalg eller at valget skal foregå i valgkretser, må derfor enten valget gjennomføres på en måte som gjør forholdstallsvalg og valgkretsinndeling mulig, eventuelt må valget gjennomføres som ordinært skriftlig valg.

Arbeidsutvalget godkjenner med disse forbehold søknaden om å avholde det kommende valget av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Arbeidsutvalget forutsetter også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6 – 4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av utvalgets merknader, at det benyttes elektronisk valgsystem ved det kommende valget av ansattes representanter til styret i Norconsult AS.”

6. Sak 05/07 Baker Hughes Norge AS

I brev 8. februar 2005 ber Baker Hughes Norge AS om unntak fra representasjonsforskriftens § 19 om suppleringsvalg.

Baker Hughes Norge AS er et oljeserviceselskap som leverer teknologi, utstyr og tjenester til undersøkelser og utvinning av olje- og gassfelt. Selskapet har til sammen ca. 950 ansatte fordelt på 7 divisjoner; Baker Hughes INTEQ, Baker Hughes Drilling Fluids, Baker Oil Tools, Hughes Christensen, Baker Atlas, Centrilift og Baker Petrolite.

Bakgrunn for søknaden

Den 10. februar 2004 ble det avholdt valg av ansatterepresentanter i styret i Baker Hughes Norge AS i overensstemmelse med representasjonsforskriften. Etter avtale med de ansatte skal Baker Hughes Norge AS ikke ha bedriftsforsamling. Det ble derfor valgt to representanter til styret og to observatører fra de ansatte, alle med varamedlemmer, jf. aksjeloven § 6 – 4 tredje ledd. Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg. Styremedlemmene og observatørene tiltrådte sine verv i februar 2004.

Etter at det nye styret var valgt, ønsket aksjonærene i Baker Hughes Norge AS å få inn en representant til i styret. Det er på denne bakgrunn gjennomført en vedtektsendring, hvor den øvre ramme for antall representanter i styret er økt fra 9 til 10.

For å opprettholde de ansattes representasjon i styret, er det vedtatt at det skal velges ytterligere en representant fra de ansatte slik at det til sammen blir tre ansatterepresentanter i styret.

Representasjonsforskriften § 19 forutsetter at eventuelle suppleringsvalg skal avholdes etter tilnærmet samme regler som for et ordinært valg av ansatterepresentanter. Det er enighet mellom de tillitsvalgte i Baker Hughes Norge AS og valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg, om at det vil være unødig ressurskrevende å foreta et nytt valg for å supplere styret med en representant til fra de ansatte. Begge de nevnte grupper ønsker å gå inn for en forenklet fremgangsmåte for suppleringsvalget basert på valgresultatet fra forrige valg.

Hva det søkes om

Under henvisning til representasjonsforskriften § 5, søkes det om at Bedriftsdemokratinemnda gjør unntak fra den ordning for suppleringsvalg som følger av § 19, og at nemnda tillater at suppleringen foretas etter følgende fremgangsmåte, som styret i selskapet har gitt sin tilslutning til:

”Den av de to valgte observatørene hvis liste fikk flest stemmer ved valget i februar 2004, tiltrer som tredje styremedlem. Observatøren som fikk færrest antall stemmer rykker opp som første observatør. Den representanten som fikk flest stemmer ved forrige valg etter siste observatør, får den observatørplassen som dermed blir ledig. Resultatet blir det samme som om det allerede ved dette valget var valgt inn tre styremedlemmer og to observatører.”

I søknaden påpekes det at det er bred enighet innad i Baker Hughes Norge AS om at det vil være hensiktsmessig å supplere styret på den beskrevne måten. Videre understrekes det at denne forenklede fremgangsmåten på ingen måte vil være til fortrengsel for det grunnleggende prinsippet for de ansattes representasjonsrett i selskapets styre.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger (NITO og Lederne).

Arbeidsutvalget viser til at lokale fagforeninger støtter søknaden.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis vise til at etter representasjonsforskriften § 5 første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer, ….”.

Arbeidsutvalget godkjenner den ordningen for utvidelse av de ansattes styrerepresentasjon det er søkt om, og som baserer seg på valgresultatet fra siste ordinære valg av de ansattes styremedlemmer. De som i samsvar med dette tiltrer som styremedlemmer fungerer ut den ordinære tjenestetiden. Utvalget forutsetter at neste ordinære valg av ansatte styremedlemmer blir gjennomført etter de vanlige reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven 6 – 4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 godkjenner arbeidsutvalget at de ansattes styrerepresentasjon i Baker Hughes Norge AS utvides med ett styremedlem. Det nye styremedlemmet og den nye observatøren til styret utvelges med grunnlag i valgresultatet fra siste ordinære valg til ansattes styremedlemmer i selskapet som nærmere beskrevet i søknaden.”

  1. Sak 04/24 AF Gruppen ASA

I brev 14. januar søker AF Gruppen ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i AF Gruppen ASAs datterselskaper i Norge får stemmerett og blir valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i AF Gruppen ASA. Det søkes videre om unntak fra plikten til å innføre utvidet styrerepresentasjon i to av AF Gruppen ASAs datterselskaper.

Den norske delen av konsernet AF Gruppen består av morselskapet AF Gruppen ASA og følgende datterselskaper: AF Ragnar Evensen AS, A/S Brødr. Holstad, AF Spesialprosjekt AS, Scandinavian Rock Group AS, AF Decom AS og MiljøBistand AS. I tillegg består konsernet av tre hel- eller deleide selskaper i Sverige.

I 2003 hadde den norske delen av konsernet i underkant av 1500 ansatte med følgende fordeling: Det er 783 ansatte AF Spesialprosjekt AS, 433 ansatte i AF Ragnar Evensen AS, 103 ansatte i A/S Brødr. Holstad, 89 ansatte i Scandinavian Rock Group AS, 47 ansatte I AF Decom AS og 6 ansatte i MiljøBistand AS.

Det opplyses i søknaden at det tidligere er inngått avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapene AF Spesialprosjekt AS og AF Ragnar Evensen AS (vedlegg 2). Selskapet har i forbindelse med søknaden til nemnda gjennomført avstemming blant de ansatte over spørsmålet om opprettelse av bedriftsforsamling. Det er flertall for å videreføre dagens ordning om ikke å ha bedriftsforsamling.

I medhold av aksjeloven § 6-4 tredje ledd skal de ansatte, i tilfeller hvor det er avtalt å ikke opprette bedriftsforsamling, velge en ekstra representant eller to observatører i tillegg til den representasjon som følger av § 6-4 andre ledd. Det følger av de vedlagte avtalene om ikke å opprette bedriftsforsamling at henholdsvis de timelønnede og funksjonærer skal ha en representant hver i styrene. Det skal i den forbindelse opprettes to valgkretser. Ettersom dette ikke er i samsvar med aksjelovens krav til styrerepresentasjon for de ansatte, søkes det med hjemmel i representasjonsforskriften § 5, jf. aksjeloven § 6-4 fjerde ledd om unntak fra § 6-4 tredje ledd. Avtalen om dette støttes av de ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet mellom ledelsen og de ansatte om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner videre søknaden om unntak fra utvidet styrerepresentasjon i datterselskapene AF Spesialprosjekt AS og AF Ragnar Evensen AS. Arbeidsutvalget vil i denne forbindelse bemerke at dersom de ansatte på et senere tidspunkt ønsker å innføre utvidet styrerepresentasjon i samsvar med aksjelovens normalordning, kan lokal fagforening, eller et flertall av de ansatte, sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

vedtak:

I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-4 fjerde ledd og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for AF Gruppen ASA:

I

De ansatte i AF Gruppen ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i AF Gruppen ASA.

II

De ansatte i selskapene AF Spesialprosjekt AS og AF Ragnar Evensen AS skal velge to representanter med vararepresentanter til styrene i AF Spesialprosjekt AS og AF Ragnar Evensen AS.

III

Etablerer eller overtar AF Gruppen ASA nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

8. Neste møtedato i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er tirsdag 12. april 2005 kl.0900.