Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN 201100964 – Yara International ASA.

Protokoll 4/2011 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 5. april 2011

Følgende saker ble behandlet:
1. Sak BDN 201100964 – Yara International ASA

Behandlingen av sak BDN 201004193 NorgesGruppen ble utsatt etter anmodning fra lokale fagforeninger.

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Helga Sjølli Grimstad.

Møtet varte fra 1000 – 1100. 

 

1. Sak 201100964 – Yara International ASA

Advokatfirmaet Wikborg Rein oversender i brev 3. mars 2011 søknad fra fagforeningene LO og SSR om etterfølgende godkjenning av valg av personlige vararepresentanter i styret valgt i januar 2011, godkjenning av ordning med personlige varamedlemmer for ansatterepresentanter i styret på ubestemt tid og kortere funksjonstid for styremedlemmer valgt i januar 2011. Søknaden støttes av styret i Yara International ASA.

Yara-konsernet består av om lag 140 selskaper med virksomhet i over 50 land. Konsernet har mer enn 7800 ansatte, hvorav ca 850 i Norge. I Norge består konsernet av følgende selskap med ansatte:

Yara International ASA (morselskap): Ca 270 ansatte

Yara Norge AS: Ca 580 ansatte

(Øvrige norske selskaper har ikke ansatte.)

I samsvar med Bedriftdemokratinemndas vedtak 28. november 2003 har de ansatte i Yara International ASA og i norske datterselskaper av dette stemmerett og er valgbare til styret i Yara International ASA (sak 03/29 AgriHold ASA).

Hovedsammenslutningene LO og Sentralt Samarbeids Råd (SSR) representerer totalt ca 76 % av de ansatte i Yara-konsernet som har stemmerett ved valgt til styret i Yara International ASA. Lokale fagforeninger tilknyttet LO er FLT, Industri Energi samt Industri Energi/ ALT. Lokale fagforeninger knyttet til SSR er NITO, Tekna og Lederne.

 

Personlig vararepresentant

11. januar 2011 ble det gjennomført valg på ansatterepresentanter med personlige varamedlemmer. Hovedsammenslutningene ble før valget enige om én felles liste med personlige varamedlemmer. Ordningen fraviker reglene i representasjonsforskriften §§ 14 og 18. Det søkes om ettergodkjenning for denne ordningen.

Bakgrunnen for ordningen er at alle hovedsammenslutningene ønsker å være representert i styret med styremedlem eller varamedlem, uavhengig av om en representant skulle melde forfall eller slutte i Yara- konsernet. De ser en ordning med personlige varamedlemmer som en praktisk måte å fordele verv mellom de ulike lokale fagforeningene. Det vises også til at en slik ordning tidligere har vært praktisert i Yara International ASA, og at Bedriftsdemokratinemnda tidligere har godkjent søknad fra konsernet om personlige varamedlemmer med samme begrunnelse (sak 04/02).

 

Personlig vararepresentant på ubestemt tid

Det søkes videre om at ordningen med personlige varamedlemmer fortsetter framover i tid.

Søknaden om en slik ordning begrunnes på samme måte som søknaden om godkjenning av ordningen for valget gjennomført 10. januar 2011. I tillegg anfører søker at en godkjenning på ubestemt tid er en praktisk og prosessøkonomisk løsning. Det vises også til at ledelsen og de ansatte representert ved fagforening er enige om at en slik løsning er hensiktsmessig, og at Bedriftsdemokratinemnda tidligere har godkjent ordning med personlige varamedlemmer også på ubestemt tid, og at unntaket gjelder på ubestemt tid er i tråd med representasjonsforskriften § 5.

 

Forkortet funksjonstid

Hovedsammenslutningene LO og SSR søker om at funksjonstiden for ansatterepresentantene som ble valgt i 2011 forkortes, slik at den opphører samtidig med funksjonstiden for de som ble valgt i 2010. Funksjonstiden blir da litt mer enn ett år. Det opplyses at sammenslutningene og ledelsen før valget i 2011 ble enige om en slik løsning. Ordningen fraviker reglene i representasjonsforskriften § 17 om to års funksjonstid.

Bakgrunn for søknaden er at valget i 2011 ble gjennomført for å reparere en feil ved valget gjennomført i 2010 (regelverket om kjønnsrepresentasjon i styrende organer var ikke oppfylt, dette ble reparert ved suppleringsvalget i 2011). Valget i 2011 ble gjennomført med forbehold om at de som ble valgt skulle ha kortere funksjonstid.

Søknaden begrunnes med at hovedsammenslutningene ønsker at valgperioden for ansattes representanter i øvrige selskaper harmoniseres. Det opplyses at dette i praksis vil si at alle ansatterepresentanter velges på nytt i 2012, samtidig med valg av ansatterepresentanter til datterselskapene. I følge søknaden anses en ordning med harmoniserte valgperioder å være en praktisk og hensiktsmessig måte å velge styrets ansatterepresentanter på, særlig sett i lys av at selskapet har en konsernordning. Det vises i søknaden til at Bedriftsdemokratinenmda tidligere har godkjent kortere funksjonstid for styremedlemmer i en lignende sak, jf. arbeidsutvalgets vedtak inntatt i protokoll 2/93 (sak 5/87).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet i konsernets norske selskaper om ordningene det søkes om.

Når det gjelder søknaden om å velge personlige varamedlemmer for de ansattes representanter til styret, fremgår det av representasjonsforskriften § 18 hvem som skal være varamedlemmer og hvordan disse velges. Det søkes her om å fravike forskriftens ordning ved å velge personlige varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Søknaden er begrunnet med at dette vil opprettholde balansen mellom de organisasjonene som er representert i konsernutvalget og i datterselskapenes styrer. Etter arbeidsutvalgets syn er en slik ordning en praktisk måte å fordele verv mellom flere lokale fagforeninger som ønsker å stille med en felles liste. Arbeidsutvalget finner derfor at det i saken her bør gjøres unntak fra representasjonsforskriften § 18 jf. representasjonsforskriften § 5.

Utvalget bemerker at ordningen med personlig varamedlem forutsetter at valget foretas som forholdstallsvalg, samt at vedtaket innebærer at ordningen godkjennes også for fremtidige valg. Det forutsettes at det tydelig angis på valglisten hvem som skal være varamedlem for det enkelte medlem i styret. Dersom man ønsker å gå tilbake til lovens og representasjonsforskriftens normalordning for valg av varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 18, forutsetter dette en ny søknad til nemnda.

Når det gjelder søknaden om forkortet funksjonstid viser arbeidsutvalget til at harmoniserte valgperioder virker praktisk og hensiktsmessig.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. Representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Yara International ASA:

I
Valg av personlige varamedlemmer for de ansattes styrerepresentanter valgt 10. januar 2011 til styret i Yara International ASA godkjennes.

II
For fremtidige valg godkjennes søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes styrerepresentanter i Yara International ASA.

III
For ansatterepresentantene som ble valgt i 2011 forkortes funksjonstiden, slik at deres funksjonstid opphører samtidig med funksjontiden til ansatterepresentantene som ble valgt i 2010.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.