Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN – 200902224 Bergen Group ASA. BDN – 200801773 Infratek ASA. BDN – 200901726 Mesta AS. BDN – 200902366 Oslo Børs ASA.

 

Protokoll 5/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 7. mai 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:

 • BDN-200902224 Bergen Group ASA
 • BDN-200801773 Infratek ASA
 • BDN-200901726 Mesta AS
 • BDN-200902366 Oslo Børs ASA

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Ingebjørg Harto
 • Gro Granden
 • Hege Frydenberg og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra 0900 – 1015

Før arbeidsutvalget behandlet sak 4 (BDN-2009 Oslo Børs ASA) gjorde nemndas leder oppmerksom på at han som advokat har hatt oppdrag for Oslo Børs VPS Holding ASA. Det var enighet i utvaget om at dette ikke førte til inhabilitet i forhold til søknaden fra Oslo Børs ASA.

 

1. BDN-200902224 Bergen Group ASA

I brev 20. april 2009 søker Bergen Group ASA om etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Bergen Group ASA og norske datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Bergen Group ASA.

Det fremgår av søknaden at Bergen Group er et maritimt industrikonsern med hovedfokus på offshorenæringen og avanserte spesialskip, med hovedkontor i Bergen. Konsernet har spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Morselskapet Bergen Group ASA er et holdingselskap uten egen operativ virksomhet. Selskapet har ingen ansatte. Det er totalt 2000 ansatte i hele konsernet.

Bakgrunnen for søknaden er at selskapet og de ansatte er enige om at det av hensyn til bedriftsdemokratiet og de ansattes medbestemmelsesrett er naturlig med ansatterepresentasjon i morselskapets styre.

Søknaden støttes av de ansatte, jf. uttalelse fra konserntillitsvalgt.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften 6, og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Bergen Group ASA:

I
De ansatte i Bergen Group ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Bergen Group ASA.

II
Etablerer eller overtar Bergen Group ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

2. BDN-200801773 Infratek ASA

Ved arbeidsutvalgets vedtak 15. april 2008 fikk Hafslund Infratek ASA godkjent en konsernordning som innebar at de ansatte i Hafslund Infratek ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Hafslund Infratek ASA.

I brev 17. april 2009 søker Infratek ASA, tidligere Hafslund Infratek ASA, om en konsernordning som innebærer at ansatte i Infratek ASA og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til styret i Infratek ASA. Det presiseres i søknaden at konsernordningen også skal gjelde de utenlandske datterselskapene.

Infratek- konsernet ble etablert som et eget konsern høsten 2007, og det har vært en betydelig omstrukturering av selskapet i etterkant av nemndas vedtak i 2008.

Infratek-konsernet består av 12 selskaper, og de ansatte er fordelt på følgende måte:

 • Infratek ASA (6 ansatte)
 • Infratek Entreprenør AS (563 ansatte)
 • Østlandske Elektro AS (20 ansatte)
 • Veka Entreprenad AB (30 ansatte)
 • Fortum Service AS (139 ansatte)
 • Infra Service Väst AB (558 ansatte)
 • Infra Service Öst AB (247 ansatte)
 • Finnish Substation Service Oy (146 ansatte)
 • Infratek Sikkerhet AS (156 ansatte)
 • Eiendomssikring AS (19 ansatte)
 • Infratek Elsikkerhet AS (65 ansatte)
 • Infratek Vakt AS (592 ansatte)

Bakgrunnen for søknaden er at ledelsen for konsernets selskaper til en viss grad er lagt til morselskapet Infratek ASA, og at morselskapet fatter beslutninger som er av vesentlig betydning for datterselskapene. Det er opplyst i søknaden at de ansatte skal være representert i eget selskap i tråd med gjeldende lands lovgivning, dette skal ikke endres ved konsernordningen.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger som representerer totalt 69,9 prosent av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapets ledelse og de lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget legger til grunn at valget i de utenlandske datterselskapene skal skje etter norske valgregler, med mindre det opprettes egne valgkrester for disse. Dersom det opprettes valgkretser kan valget av ansattes representanter fra de utenlandske datterselskapene skje etter nasjonale regler om ansattes representasjon. Det forutsettes likevel at de som velges er ansatt i de utenlandske selskapene.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Infratek ASA:

I
De ansatte i Infratek ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Infratek ASA.

II
Etablerer eller overtar Infratek ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det sendt ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjeloven og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

 

3. BDN-200901726 Mesta AS

I brev datert 4. mars 2009 søker ledelsen og konserntillitsvalgt på vegne av samtlige foreninger i konsernutvalget i Mesta Konsernet AS om en konsernordning for Mesta konsernet AS og norske datterselskaper av dette. I tillegg søkers det om en ordning som innebærer at de ansattevalgte i konsernstyret og i datterselskapene skal ha personlige vararepresentanter.

Mesta konsernet består foruten av morselskapet Mesta Konsern AS (120 ansatte) av følgende åtte heleide datterselskaper:

 • Geo Survey AS, 36 ansatte
 • Mesta Eiendom AS, 10 ansatte
 • Mesta Stein AS, 55 ansatte
 • Mesta Elektro AS, 100 ansatte
 • Mesta Entreprenør AS, 780 ansatte
 • Mesta Drift AS, 1360 ansatte
 • Mesta Asfalt AS, 172 ansatte
 • Mesta Verksted AS, 177 ansatte

Søknaden om en konsernordning er begrunnet med at det er i Mesta Konsern AS hvor konsernstrategien blir utarbeidet. Denne vil ha stor betydning for datterselskapene og det er ønskelig at de ansatte er representert i styret. Selskapet har opplyst at de ansatte per i dag er representert med tre representanter i konsernstyret. Dette er en videreføring av den ordning som tideligere gjaldt for Mesta AS. Selskapet og de ansatte har vært enige om en videreføring av den tidligere representasjonsordningen frem til ny søknad har vært behandlet i nemnda og nytt valg har funnet sted.

Samtidig med konsernordningen, søkes det om personlige vararepresentanter til de ansattevalgte i konsernstyret og i datterselskapene da det anses som viktig å opprettholde balansen mellom de ulike forbundene/ ansattegruppene.

Det er konserntillitsvalgt som har undertegnet søknaden for de ansatte etter avtale med samtlige lokale fagforeninger i konsernutvalget. Det er opplyst av selskapet at alle lokale fagforeninger er representert i konsernutvalget, og at de lokale fagforeningene totalt representerer ca 70 prosent av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapets ledelse og de lokale fagforeninger.

Når det gjelder søknaden om å velge personlige varamedlemmer for de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen, fremgår det av representasjonsforskriften § 33 hvem som skal være varamedlemmer og hvordan disse velges. Det søkes her om å fravike forskriftens ordning ved å velge personlige varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Søknaden er begrunnet med at dette vil opprettholde balansen mellom de organisasjonene som er representert i konsernutvalget og i datterselskapenes styrer. Etter arbeidsutvalgets syn er en slik ordning en praktisk måte å fordele verv mellom flere lokale fagforeninger som ønsker å stille med en felles liste. Arbeidsutvalget finner derfor at det i saken her bør gjøres unntak fra representasjonsforskriften § 33 jf. representasjonsforskriften § 5. Det forutsettes at det tydelig angis på valglisten hvem som skal være varamedlem for det enkelte medlem i styret.

Utvalget bemerker at ordningen med personlig varamedlem forutsetter at valget foretas som forholdstallsvalg, samt at vedtaket innebærer at ordningen godkjennes også for fremtidige valg. Dersom man ønsker å gå tilbake til lovens og representasjonsforskriftens normalordning for valg av varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 33, forutsetter dette en ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget gjør samtidig oppmerksom på aksjelovens alminnelige regler om ansattes rett til å velge styremedlemmer etter aksjeloven § 6-4. Reglene innebærer at i et selskap med flere enn 30 ansatte hvor det ikke er bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Likedan kan et flertall av de ansatte kreve inntil en tredjedel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer dersom selskapet ha flere enn 50 ansatte. Det går fram av lovbestemmelsene at de ansatte kan velge å kreve en mindre representasjon enn det loven gir dem maksimalt rett til.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende for Mesta Konsern AS:

I
De ansatte i Mesta Konsern AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Mesta Konsern AS.

II
Etablerer eller overtar Mesta Konsern AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

III
Det skal velges personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret i Mesta Konsern AS, Geo Survey AS, Mesta Stein AS, Mesta Elektro AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt AS og Mesta Verksted AS.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det sendt ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder aksjeloven og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

 

4. BDN-200902366 Oslo Børs ASA

I brev 24. april 2009 søker Oslo Børs ASA om forkortet funksjonstid for en av de ansattes to representanter i styret i selskapet. Oslo Børs ASA fikk godkjent en konsernordning 31. mars 2004 som innebærer at ansatte i Oslo Børs ASA og i datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS har stemmerett og er valgbare til styret i Oslo Børs ASA.

Oslo Børs ASA har to ansatterepresentanter i styret. Det fremgår av søknaden at det hittil har vært foretatt valg av henholdsvis en kvinnelig og mannelig ansatterepresentant annet hvert år. Oslo Børs ønsker nå at fremtidige valg skal foretas i samsvar med representasjonsforskriftens system hvoretter alle ansattevalgte styremedlemmer skal velges samtidig for to år.

Funksjonstiden for den mannlige ansatterepresentanten med varamedlemmer utløper i år, mens funksjonstiden for den kvinnelige representanten utløper i 2010. For å etablere en ordning i samsvar med representasjonsforskriften søker Oslo Børs ASA om at funksjonstiden for den mannlige ansatterepresentanten med vararepresentant som skal velges ved det forstående valget 19. mai i år forkortes til ett år.

Fordi det kun skal velges en mannlig styrerepresentant med vararepresentanter søkes det også om at valget kan gjennomføres med bare mannlige kandidater.

I informasjonen til de ansatte om årets valg er det informert om søknaden og tatt forbehold om nemndas godkjenning.

Søknaden støttes av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Ordningen det søkes om innebærer at fremtidige valg fra og med 2010 vil gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 (4) og representasjonsforskriften § 5 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid i representasjonsforskriften § 17 slik at den mannlige ansatterepresentanten i styret i selskapet forkortes til ett år slik at det fra 2010 avholdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styret i Oslo Børs ASA. Samtidig godkjennes det at valget foretas blant mannlige kandidater.”

 

5. Nye saker

Det foreligger to saker til behandling. Valgklage fra Sykehuset Innlandet HF behandles i samlet nemnd 11. juni, mens søknad fra Pronova BioPharma ASA om endringer i konsernordning behandles skriftlig.

 

6. Neste møte

Neste møte (samlet nemnd) er fastsatt 11. juni klokka 1000.