Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5A/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 11/5589 Evry ASA

Protokoll 5A/2013 - Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 7. mai 2013

Sak BDN 11/5589 Evry ASA

I brev 25. november 2011 søker EDBErgoGroup ASA om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i EDBErgoGroup ASA og i norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i EDBErgoGroup ASA og at fremtidige valg kan gjennomføres elektronisk. Det søkes også om at valget skal foregå i valgkretser.

EDBErgoGroup opplyses å være et av Nordens ledende IT-selskaper, eid av Posten Norge AS (40 %), Telenor ASA (30,24 %), Folketrygdfondet (4,72 %, Orkla ASA (1,9 %) og andre (23,14 %). Konsernet er organisert i forretningsområdene IT Operations, Solutions, Consulting; Financial Servises og Sweden.

EDBErgoGroup har totalt 9 782 ansatte (per oktober 2011), hvorav 4 799 i Norge, 2 536 i Sverige, 1 140 i India, 1 148 i Ukraina, 100 i Danmark, 20 i Bulgaria, 20 i Singapore, 14 i USA og 4 i Storbritannia.

I Norge har EDBErgoGroup ASA følgende datterselskaper: EDB ErgoGroup 67 AS og EDB ErgoGroup 13 AS, EDB Card Service AS, EDB ErgoGroup Økonomitjenester AS, Global Office AS, Eye-Share AS, EDB ErgoGroup Lesswire og Bekk AS. I Sverige finnes datterselskapene EDB Business Partner AB, SYSteam selskapene, EDB Card Services AB, EDB Business Partner Sverige AS, EDB Business Applications AB, Guide Consult Gøteborg AB, EDB Consulting Group AB og Drop IT AB.

I den norske delen av konsernet er følgende lokale fagforeninger representert: Negotia, El & It Forbundet, Tekna, Nito, Fellesforbundet og ALT. I Sverige er Unionen og SACO representert. Negotia utgjør den største fagforeningen i Norge med ca 955 medlemmer, mens Unionen utgjør den største fagforeningen i Sverige med ca 1 500 medlemmer.

Det er opplyst at EDBErgoGroup ASA er resultatet av fusjonen mellom selskapene EDB og ErgoGroup ASA. EDB ASA var eid av 51 % av Telenor og inngikk i Telenors konsernordning. ErgoGroup AS var eid av Posten Norge AS, og inngikk i Postens konsernordning. De tre ansatterepresentantene i EDBErgoGroup ASA er valgt av ansatte fra EDB, mens to ansatterepresentanter fra ErgoGroup AS sitter som observatører i styret inntil neste valg er gjennomført.

Det er videre opplyst at de ansatte er representert i datterselskapenes styrer der de har rett til det etter gjeldende regler.

Bakgrunnen for søknaden er at styret i EDBErgoGroup ASA behandler en rekke saker som i vesentlig grad berører datterselskapene. Konsernledelsen og konsernets styre ønsker en konsernordning hvor de ansattes representanter i morselskapets styre velges av og blant et større utvalg av konsernets ansatte. I følge søknaden vil en slik konsernordning bidra til å ivareta de grunnleggende hensynene til bedriftsdemokratiet i et nyfusjonert selskap.

Søknaden omfatter valg av ansatterepresentanter av og blant den norske og den svenske delen av konsernet. Bakgrunnen for dette er at den aller største delen av de ansatte kommer fra disse to landene. Når søknaden ikke omfatter datterselskaper i andre land er det opplyst at selskapene i andre land stort sett er små og med få ansatte. At selskapene i andre land ikke er omfattet av søknaden er også begrunnet med at mange av landene ikke har tradisjon for bedriftsdemokrati, det er lang reiseavstand og det er språkbarrierer.

Det skal velges fire ansatterepresentanter til konsernstyret. På bakgrunn av antall ansatte i den norske og svenske delen av selskapet søkes det om at valget skal foregå i to valgkretser, og at det skal velges tre representanter av og blant de ansatte i Norge og en representant av og blant de ansatte i Sverige.

Når det gjelder søknaden om at valget skal gjennomføres elektronisk er det vist til at EDBErgoGroup er et IT konsern og at ansatte er fortrolige med IT som verktøy. Det er opplyst at konsernet er kjent med kravene som stilles til sikkerhet, hemmelighold og anonymitet og at valget skal kunne gjennomføres i henhold til representasjonsforskriftens regler.

Søknaden om konsernordning og elektronisk valg støttes av lokale fagforeninger. Søknaden om valgkretser og at en av ansatterepresentantene skal velges av og blant de ansatte i den svenske delen av konsernet støttes av fagforeningene i den svenske delen av konsernet, men ikke av de norske fagforeningene i konsernet. De norske fagforeningene viser til at EDBErgoGroup ASA er et norsk konsern, og at ansatterepresentantene i konsernstyret bør velges av og blant de ansatte i den norske delen av konsernet. Samarbeid med representanter for de ansatte i andre land bør etter de norske fagforeningenes oppfatning skje gjennom andre samarbeidsorganer.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om å etablere en konsernordning og at kommende valg skal gjennomføres elektronisk, og godkjenner dette. Det er imidlertid uenighet mellom de norske og svenske fagforeningene om den valgkretsinndelingen konsernet har søkt om.

Når det gjelder elektronisk valg, forutsetter arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Nemnda forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget gir også tilslutning til selskapets søknad om at valget skal gjennomføres i to valgkretser, hvor det skal velges tre representanter med varamedlemmer i den ”norske” valgkretsen og en representant med varamedlemmer i den ”svenske” valgkretsen. Utvalget vil

i denne sammenheng peke på at loven ikke forbeholder styreplassene for de ansatte i den norske delen av konsernet. Når selskapets søknad på dette punkt støttes av de to svenske fagforeningene mener utvalget at de ansatte i den svenske delen av konsernet bør sikres representasjon slik det er søkt om. Det legges i denne sammenheng vekt på at etter den norske delen, utgjør den svenske delen av konsernet den klart største.

Arbeidsutvalget traff første gang vedtak i saken 19. januar 2012 der det etterkom søknaden. I brev 4. april 2013 fra Evry ASA (tidligere EDBErgoGroup ASA) til Bedriftsdemokratinemnda gjorde selskapet oppmerksom på at det var et avsnitt i premissene for vedtaket som gjør det uklart om det er svenske eller norske regler som skal brukes ved valget i den svenske valgkretsen. Utvalget er enig i at det aktuelle avsnittet kan forvirre. Det var ikke søkt om å bruke svenske valgregler, og det følger av selve vedtaket av 25. november 2011 at valget skal foregå etter reglene i allmennaksjeloven og den norske representasjonsforskriftens regler om valg, se punkt IV i vedtaket. Det åpnes ikke for noe unntak her som gir grunnlag for å bruke svenske regler.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg har kommet til at den usikkerheten som vedtaket av 19. januar 2012 har skapt, bør avhjelpes ved at utvalget treffer et nytt vedtak som erstatter det tidligere. I det nye vedtaket er avsnittet i premissene om svenske valgregler fjernet slik at det nå ikke er holdepunkter for annet enn at valget også i den svenske valgkretsen skal gjennomføres etter de norske valgreglene. For øvrig er vedtaket identisk med det tidligere.

For ordens skyld presiseres at konsernordningen ikke er til hinder for at det etableres samarbeidsordninger som europeisk samarbeidsutvalg.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5,6 og 9 tredje ledd, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak om følgene ordning for Evry ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak 19. januar 2012 i sak BDN-11/5389 oppheves.

I

De ansatte i Evry ASA og i norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Evry ASA.

III

Valget skal gjennomføres i to valgkretser. Evry ASA og norske datterselskaper av dette utgjør en valgkrets hvor det skal velges tre styremedlemmer med varamedlemmer. Svenske datterselskaper utgjør en valgkrets hvor det skal velges ett styremedlem med varamedlemmer.

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper i Norge eller Sverige, skal de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer skal det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

VI

Det kan benyttes elektronisk valgsystem ved kommende og fremtidige valg av ansattes representanter i Evry ASA.”