Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200903509 Avinor AS. Sak BDN – 200701003 Tide ASA. Sak BDN – 200903158 Cerno AS. Sak BDN – 200903909 Isola Holding AS.

Protokoll 7/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 25. august 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  1. Sak BDN- 200903509 Avinor AS
  2. Sak BDN- 200701003 Tide ASA
  3. Sak BDN- 200903158 Cerno AS
  4. Sak BDN- 200903909 Isola Holding AS

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Bodil Stueflaten og Hege Frydenberg møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1030.

 

1. Sak BDN- 200903509 Avinor AS

Avinor AS fikk i arbeidsutvalgets vedtak i februar 2009 godkjent en konsernordning som innebærer at de ansatte i Avinor AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Avinor AS.

I brev datert 1. juli 2009 søker Avinor AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Avinor AS som elektroniske valg.

Søknaden begrunnes med et ønske om å gjennomføre valget på en enklest mulig måte, samtidig som de ansatte sikres full tilgang til valglokale og gis full anonymitet.

Det fremkommer av søknaden at hensynet til de ansattes anonymitet skal ivaretas ved å benytte et verktøy for elektronisk spørreundersøkelse, og at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget både som flertallsvalg og forholdstallsvalg. Det opplyses at alle ansatte har tilgang til PC, og kan avgi stemme på valgdagen også dersom de er på reise, har fri eller lignende. Det er videre opplyst i søknaden at det kun er den eksterne leverandøren av tjenesten som vil ha tilgang til de innsamlede data.

Søknaden er fremmet av valgstyrets leder, men det er opplyst i søknaden at den er drøftet og fått tilslutning fra selskapets styre hvor også de ansatte er representert.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden. Videre vises det til at det er opplyst at kravet til anonymitet blir ivaretatt gjennom det analyseverktøy som er valgt.
Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Valgstyret har det overordnede ansvaret for at opptellingen er korrekt. I dette ligger at valgstyret må føre kontroll med leverandørens opptelling av stemmene. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.
Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.
Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Avinor AS.”

 

2. Sak BDN- 200701003 Tide ASA

Tide ASA fikk i vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda 28. mars 2007 godkjent valgordning, samt videreføring av en konsernordning. Valgordningen innebar at det ble gitt unntak fra representasjonsforskriften §§ 18, 33 og 36 syvende ledd, slik at det skulle velges like mange varamedlemmer som det skal velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA og til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS og Tide Sjø AS og Tide Reiser AS. Videre godkjente nemnda etter ønske fra lokal fagforening en foreslått valgkretsinndeling som innebar to valgkretser.

Nemnda forutsatte i sitt vedtak at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer ble gjennomført som gruppevise valg, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, og at de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen skulle velge sine styremedlemmer i overensstemmelse med den avtalen de lokale fagforeningene har inngått.
 
I brev datert 30. juni 2009 søker Tide ASA, på grunn av endret selskapsstruktur i konsernet, om godkjenning av valgordning, herunder videreføring av konsernordning.

Endringene i konsernstrukturen innebærer en ny konsernstruktur hvor all landbasert driftsvirksomhet ble samlet under ett selskap, og all sjøbasert driftsvirksomhet samlet i et annet selskap. I tillegg er det nå et eget selskap for markedsføring og salg. Konsernet nå er organisert med to hovedforretningsområder under morselskapet Tide ASA; Tide Buss AS og Tide Sjø AS. Disse selskapene har igjen datterselskaper.

Tide konsernet har totalt ca 3 325 ansatte.

Den 28. mai 2009 vedtok generalforsamlingen i Tide ASA endringer i vedtektene for Tide ASA som innebærer at antall medlemmer i styret og bedriftsforsamlingen skal reduseres. Tilsvarende er vedtatt for sammensetningen i datterselskapenes styrer.

Tide ASA har 14 ansatte. Selskapet har bedriftsforsamling med 18 medlemmer hvorav 6 medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte, og 12 velges blant aksjonærene. Styret skal bestå av mellom 7 til 9 medlemmer, hvorav inntil 3 skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

Tide Buss AS med datterselskaper har ca 2100 ansatte, Tide Sjø AS har ca 1200 ansatte og Tide Reiser AS har ca 20 ansatte. Det er avtalt at det ikke skal være bedriftsforsamling i datterselskapene i konsernet. I henhold til selskapenes vedtekter skal styrene bestå av 2 til 7 medlemmer, inkludert de ansattes representanter.

I følge søknaden skal 4 av de ansattes representanter med varamedlemmer til bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte i Tide Buss AS og heleide datterselskaper av dette i Norge, samt av og blant de ansatte i Tide ASA og Tide Reiser AS med heleide datterselskaper, og for funksjonærene i hele selskapet. Fra Tide Sjø AS med heleide datterselskaper skal det velges 2 ansatte representanter med varamedlemmer.

Til styret i Tide ASA skal bedriftsforsamlingen velge 2 medlemmer med 2 varamedlemmer fra de ansatte i Tide ASA, Tide Buss AS og heleide datterselskaper av dette, samt fra Tide Reiser AS med heleide datterselskaper, og for funksjonærene i hele selskapet. Fra Tide Sjø AS skal det velges 1 medlem og 1 varamedlem.
 
Slik arbeidsutvalget oppfatter søknaden innebærer valgordningen at det skal etableres en valgkretsordning. Ordningen som er beskrevet i søknaden innebærer videre at det må gjøres unntak fra representasjonsforskriftens bestemmelser om antall varamedlemmer som skal velges til styret og bedriftsforsamlingen i Tide ASA og til styret i de datterselskapene der de ansatte skal være representert.

Dersom valget til bedriftsforsamlingen gjennomføres i valgkretser, følger det at av representasjonsforskriften § 33 at det i hver valgkrets skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Også ved direkte valg til styrene i datterselskapene skal det velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to, jf. § 18.

For bedriftsforsamlingens valg til styret stilles det i utgangspunktet ikke krav til antall varamedlemmer som skal velges, med mindre de ansattes representanter fremsetter krav om det, jf. allmennaksjeloven § 6-35 fjerde ledd og representasjonsforskriften § 36 syvende ledd.

Den beskrevne ordningen er fastsatt i protokoll mellom selskapet og konsernutvalget. Konsernutvalget representerer gjennom de respektive fagforeningene mer enn ¾ av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn 3/4 av de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om videreføring av konsernordning.

Når det gjelder valgkretsinndeling for valget av representanter til bedriftsforsamlingen, viser arbeidsutvalget til at lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte kan kreve valgkretsinndeling, jf. representasjonsforskriften § 30. Det er således ikke nødvendig at nemnda treffer vedtak om valgkretsinndeling.

På bakgrunn av at de lokale fagforeningene ønsker at valgordningen skal fastsettes i vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda, og det for øvrig er bred enighet om ordningen, godkjenner arbeidsutvalget søknaden på dette punktet. Dersom inndelingen i valgkretser skal endres eller hvis det er ønskelig å gå tilbake til lovens normalordning, må det sendes ny søknad til nemnda. Konsernet, lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte, eller et flertall av de ansatte kan søke om at nemndas vedtak oppheves eller endres, jf. representasjonsforskriften § 6.

Arbeidsutvalget godkjenner videre søknaden om unntak fra representasjonsforskriften §§ 18, 33 og 36 syvende ledd, slik at det skal velges like mange varamedlemmer som det skal velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA og til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS og Tide Sjø AS og Tide Reiser AS.

Når det gjelder bedriftsforsamlingens valg av styre, forutsetter arbeidsutvalget at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer gjennomføres som gruppevise valg, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, og at de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen velger sine styremedlemmer i overensstemmelse med den avtalen de lokale fagforeningene har inngått. Arbeidsutvalget vil presisere at alle ansatte i både morselskapet og datterselskapene er valgbare i forbindelse med bedriftsforsamlingens valg av de ansattes representanter til styret.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende valgordning for Tide ASA:

I
Nemndas vedtak av 28. mars 2007 oppheves.

II
De ansatte i Tide ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamling i Tide ASA.

III
Det velges så mange vararepresentanter som det velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA.

V
Valg av representanter for de ansatte i bedriftsforsamlingen i Tide ASA skjer etter følgende valgkretsinndeling:

  • 4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide Buss AS og heleide norske datterselskaper av dette, samt av og blant de ansatte i Tide ASA og Tide Reiser AS med heleide datterselskaper, og for funksjonærene i hele konsernet.
  • 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide Sjø AS, med unntak av funksjonærene som tilhører den andre valgkretsen.

VI
Til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS, Tide Buss Haugesund AS, Tide Sjø AS og Tide Reiser AS velges det like mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer av og blant de ansatte.

VII
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IX
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

 

3. Sak BDN-200903158 Cerno AS

I brev av 8. juni 2009 søker Cerno AS om en konsernordning som innebærer at alle ansatte regnes som ansatte i morselskapet ved valg av representanter fra de ansatte i morselskapets styre. Samtidig søkes det om gjennomgående styrerepresentasjon i Cerno AS og Cerno Drift AS, slik at de samme representantene skal representere de ansatte i begge styrene.

Cerno AS og Cerno Drift AS var fram til 31. desember 2008 ett selskap, Cerno AS. Selskapet opplyser at på grunn av ulike pensjonsordninger, valgte de å dele selskapet i to deler. Selskapet består nå av morselskapet Cerno AS med 44 ansatte, og Cerno Drift AS med 27 ansatte.

Bakgrunnen for søknaden er at det er ønskelig at de samme personene representerer begge selskapene, på samme måte som det gjøres på eiersiden. Det er blant annet inngått en avtale med det lokale I&E forbundet om at det skal være de samme tillitsvalgte i begge selskapene.
Søknaden støttes av lokal fagforening, I&E, som organiserer omtrent 67 prosent av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning i Cerno AS og datterselskapet Cerno Drift AS.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at de samme representantene skal representere de ansatte i begge styrene. Utvalget forutsetter at det skal velges inn styrerepresentanter fra begge selskapene til hvert av styrene, slik at minst ett av styremedlemmene i hvert selskap vil være valgt blant selskapets egne ansatte. Arbeidsutvalget forutsetter at dette gjennomføres ved at det avholdes ett samlet valg til styret i Cerno AS og Cerno Drift AS, slik at de som velges blir de ansattes representanter i begge styrer. I praksis kan dette gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styrene i Cerno AS og Cerno Drift AS, og at valget gjennomføres i valgkretser der hvert selskap er en valgkrets og velger minst ett styremedlem med varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 15. En slik framgangsmåte sikrer at det velges minst ett styremedlem fra hvert av selskapene.

Arbeidsutvalget viser til at det er 27 ansatte i Cerno Drift AS, noe som innebærer at det ikke er plikt til å ha representanter for de ansatte i styret. Arbeidsutvalget forstår imidlertid søknaden slik at det er enighet om at det også i Cerno Drift AS skal være representanter for de ansatte i samsvar med aksjelovens ordning. Utvalget vil videre vise til aksjelovens § 6-4, annet ledd som innebærer at de ansatte kan kreve inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer dersom selskapet har flere enn 50 ansatte. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Cerno AS:

I
De ansatte i Cerno AS og Cerno Drift AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Cerno AS.

II
De som velges skal være de ansattes representanter i styrene både i Cerno AS og Cerno Drift AS.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforkriftens regler om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

 

4. Sak BDN-200903909 Isola Holding AS

I brev 15. juli 2009 søker lokale fagforeninger i Isola AS og Røros Bruk AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Isola Holding AS og i selskapets norske datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Isola Holding AS. I tillegg søkes det om at nemnda fastsetter valgkretser, samt om en overgangsordning frem til neste ordinære valg i 2010.

Isola konsernet består av morselskapet Isola Holding AS, samt de to norske datterselskapene Isola AS og Røros Bruk AS. I tillegg har selskapet 5 utenlandske datterselskaper som ikke er omfattet av søknaden. I morselskapet er det ingen ansatte, mens det er henholdsvis 186 og 64 ansatte i Isola AS og Røros Bruk AS.

De lokale fagforeningene representerer 127 av 186 ansatte i Isola AS, samt 48 av 64 ansatte i Røros Bruk AS.

Søknaden om å innføre en konsernordning er begrunnet med at de strategiske beslutningene for selskapene blir behandlet i styret til Isola Holding AS, og de lokale fagforeningene anser at den reelle beslutningsmyndigheten ligger i morselskapet. Det søkes primært om at de ansatte får velge 4 ansatterepresentanter i styret i Isola Holding AS, sekundært at de ansatte får velge 3 representanter.

I tillegg søkes det om at Bedriftsdemokratinemnda deler valget inn i to valgkretser, henholdsvis en krets i hver av de to norske døtrene.

Neste ordinært valg av ansatterepresentanter til styrene i datterselskapene skal avholdes våren 2010, og de lokale fagforeningene anser at det er mest formålstjenelig dersom valget til morselskapet skjer samtidig. Det søkes derfor om en overgangsordning som innebærer at de ansatterepresentantene som per dags dato sitter i styret til Isola AS, også blir styremedlemmer i Isola Holding AS.

Selskapet aksepterer søknaden fra de lokale fagforeningene fullt ut, og støtter deres ønske om ansatterepresentasjon i styret i Isola Holding AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Det er i søkt om at de ansatte primært skal ha fire representanter, subsidiært tre. Selskapet ledelse støtter de lokale fagforeningenes søknad fullt ut, og Arbeidsutvalget etterkommer derfor søknaden.

Det er videre fremsatt søknad om valgkretser. Arbeidsutvalget viser i den forbindelse til at lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte kan kreve valgkretsinndeling, jf. representasjonsforskriften § 15. Nemnda trenger derfor ikke å fatte vedtak om valgkretsinndeling. For øvrig vil arbeidsutvalget presisere at også morselskapet må være med i en valgkrets, selv om selskapet ikke har ansatte.

Det er fra de lokale fagforeningenes side ønskelig at valget av ansatterepresentater til styret i Isola Holding AS, avholdes samtidig med ordinært valg til datterselskapenes styrer. Det er derfor søkt om en overgangsordning som innebærer at de som per dags dato sitter som de ansattes representanter i Isola AS i tillegg blir de ansattes representanter i Isola Holding AS. Arbeidsutvalget viser til at den søkte ordningen støttes av Røros Bruk AS, og at selskapets ledelse ikke har innvendinger mot denne. En slik løsning innebærer at de ansatte får tre styremedlemmer i styret til Isola Holding AS. Dersom det fremdeles skal være seks styremedlemmer fra eiersiden, betyr dette, så vidt Arbeidsutvalget kan se, at vedtektene må endres, jf. vedtektene § 7. Da det er enighet mellom de lokale fagforeningene og selskapets ledelse, godkjenner Arbeidsutvalget overgangsordningen. 

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Isola Holding AS:

I
De ansatte i Isola Holding AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Isola Holding AS.

II
De ansattes representanter i styret til Isola AS går i tillegg inn som de ansattes representanter i styret til Isola Holding AS frem til ordinært valg avholdes i løpet av høsten 2010.

III
Etablerer eller overtar Isola-konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

5. Eventuelt

Sekretariatet orienterte om innkomne saker.