Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Orkla Media AS. Domstein ASA. Petroleum Geo Services. Imarex NOS ASA. Hafslund ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 28. november 2006

  

Tilstede:
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 1400 – 1530.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 06/18 Orkla Media AS
Sak 06/19 Domstein ASA
Sak 06/20 Petroleum Geo Services
Sak 06/22 Imarex NOS ASA
Sak 06/23 Hafslund ASA

  

1. Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling til møtet 28. november 2006 ble godkjent.

  

2. Sak 06/17 Det norske Veritas
Saken ble besluttet utsatt til behandling i samlet nemnd. Partene innkalles til møtet.

  

3. Sak 06/18 Orkla Media AS
Orkla Media AS har orientert nemnda om endringer i konsernet og konsekvenser for de ansattes representasjon i styrende organer i inneværende valgperiode. Nemndas leder gir skriftlig tilbakemelding om at arbeidsutvalget ikke har merknader til den skisserte ordningen, men at det er hensiktsmessig at det på bakgrunn av endringene søkes om en ny og oppdatert konsernordning før neste ordinære valg.

  

4. Sak 06/19 Domstein ASA
I brev 29. september 2006 søker Domstein ASA om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Domstein ASA og datterselskaper av dette vil være stemmeberettigede og valgbare til styret i Domstein ASA.

Domstein ASA omfatter selskaper innen produksjon og distribusjon av sjømat. Konsernet har 492 ansatte fordelt på 17 selskaper.

Styret i Domstein ASA består av 7 personer. To av disse representerer de ansatte, men slik at de formelt sett har tiltrådt styret som aksjonærvalgte etter innstilling fra fagforeningene.

Dominerende fagforbund er Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som organiserer 203 av de 492 ansatte. Lederne organiserer 19 ansatte.

På bakgrunn av en henvendelse fra andre ansatte enn de som er medlemmer av NNN og Lederne ønsker selskapet nå en konsernordning hvor de ansattes representanter velges av og blant de ansatte i samsvar med reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften.

I følge søknaden skal to styrerepresentanter, to observatører og to varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Denne styrerepresentasjonen er valgt ut fra at konsernet i forståelse med fagforeningene ikke har opprettet bedriftsforsamling

Søknaden er fremmet av konsernet og konserntillitsvalgt (valgt av NNN) i fellesskap og støttes av Lederne.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapet og lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning i Domsteinkonsernet som innebærer at de ansatte i Domstein ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Domstein ASA.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at innføring av en ordning hvor de ansatte i datterselskapene er representert i morselskapets styre ikke fratar de ansatte retten til å kreve representasjon i eget selskaps styre som følge av reglene i aksjeloven § 6-4.

Samtidig finner arbeidsutvalget grunn til å bemerke at innføring av en konsernordning etter allmennaksjeloven § 6-5 ikke innebærer en plikt til å etablere bedriftsforsamling i morselskapet selv om det totale antall ansatte i konsernet overstiger 200. Det vil således heller ikke foreligge noen plikt til å utvide styrerepresentasjonen med ett ekstra medlem eller to observatører utover de to representantene som skal velges i henhold til allmennaksjeloven § 6-5, jf. § 6-4. Loven er imidlertid ikke til hinder for at det velges styremedlemmer og/eller observatører i tillegg til de som skal velges etter loven loven.

Det følger av representasjonsforskriften § 18 at det skal velges like mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom valget gjennomføres som forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer og observatører, med tillegg av to, og dersom valget gjennomføres i valgkretser skal det i hver krets velges like mange vararepresentanter som det er valgt medlemmer og observatører, med tillegg av to.

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Domstein ASA:

I
De ansatte i Domstein ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Domstein ASA.

II
Etablerer eller overtar Domstein ASA nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  

5. Sak 02/20 Petroleum Geo Services ASA

I brev 5. oktober 2006 søker Petroleum Geo Service ASA (PGS ASA) om endring av Bedriftsdemokratinemndas vedtak 8. april 1992 om konsernordning. Det fremgår av dette at selskapet skal ha to valgkretser. Det søkes om å få endret vedtaket slik at det etableres èn valgkrets. Begrunnelsen for søknaden er at det etter en fisjon av selskapet 29. juni 2006 ikke lenger er naturlig å ha to valgkretser.

I brev 5. oktober 2006 søker PGS ASA om endring av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak på bakgrunn av at det etter en fisjon av selskapet 29. juni 2006 ikke lenger er naturlig å ha to valgkretser.

I søknaden bes det om at punkt II i vedtaket fra 1992 endres til følgende ordlyd:

”De ansattes valg av medlemmer til styret gjennomføres etter følgende retningslinjer:

Det etableres 1 – én valgkrets:

Ansatte i Petroleum Geo-Services ASA og ansatte i norske datterselskap.

Det velges 2 representanter til styret, med hver sin vararepresentant.”

Petroleum Geo-Services (PGS) ASA er et konsern med tre norske datterselskaper. Konsernet har til sammen 392 ansatte.

Det er to fagforeninger i selskapet, Tekna og Parat. Søknaden støttes av begge de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad, og etterkommer søknaden om å oppheve valgkretsinndelingen.

Utvalget finner det imidlertid ikke hensiktsmessig å treffe vedtak om at det bare skal være én valgkrets. Dette vil gripe inn i den adgang de ansatte har etter representasjonsforskriften § 15 til i fremtiden å kreve valgkretsinndeling. Konsekvensen av at utvalget ikke treffer vedtak om valgkretsinndeling er at valget gjennomføres under ett for hele konsernet slik det er søkt om, med mindre det måtte bli krevd valgkrets etter forskriften § 15.

Når det gjelder valg av vararepresentanter vises til representasjonsforskriften § 18 hvor det blant annet fremgår at det ved flertallsvalg skal velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer med tillegg av to.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4, representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for PGS ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 25. mars 1992 oppheves.

II
De ansatte i PGS ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i PGS ASA.

III
Etablerer eller overtar PGS ASA nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  

6. Sak 06/22 IMAREX NOS ASA
I brev 6. oktober 2006 søker Imarex NOS ASA om at det innføres konsernordning ved at de ansatte i Imarex NOS ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Imarex NOS ASA.

Imarex NOS-konsernet ble etablert ved at NOS ASA 1. september 2006 ble innfusjonert i International Maritime Exchange ASA, som i denne forbindelse skiftet navn til Imarex NOS ASA. Konsernet består av morselskapet Imarex NOS ASA og de heleide datterselskapene NOS Clearing ASA (30,5 ansatte), International Maritime Exchange ASA (26,5 ansatte) og M-Tre Holding AS (ingen ansatte).  I konsernet inngår også International Maritime Exchange ASA og M-Tre Holding AS sine heleide datterselskaper Imarex Asia Pte. Ltd. (7 ansatte), Imarex Inc. (1 ansatt), Laycan Solutions AS (2 ansatte) og M-Tre Nordic AS (9 ansatte). Det er totalt 80 ansatte i konsernet.

I fusjonsavtalen mellom NOS ASA og International Maritime Exchange ASA ble det bestemt at styret skulle suppleres med representanter for de ansatte i henhold til allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i konsernforhold. I henhold til fusjonsplanen skal styret ha fem aksjonærvalgte medlemmer.

Ettersom det er mer enn 50 ansatte i konsernet vil innføring av en konsernordning ved valg av ansattes representanter til styret i Imarex NOS ASA innebære at de ansatte kan kreve å få velge inntil en tredel og minst to av styremedlemmene, jf. allmennaksjeloven § 6-4 annet ledd.

Søknaden er begrunnet med at det er styret i morselskapet som tar alle de viktigste strategiske beslutningene for selskapene i konsernet, og at slik representasjon både er ønsket av styret, og er forutsatt i fusjonsplanen.

Det er ingen lokale fagforeninger i konsernet, men selskapet har innhentet uttalelse fra representanter for de ansatte i de to største datterselskapene, NOS Clearing ASA og International Maritime Exchange ASA, som ønsker en eller flere representanter i konernstyret, og støtter søknaden fra selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis vise til at det er enighet mellom ledelsen og representanter for de ansatte om den konsernordning det søkes om.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om at de ansatte i Imarex NOS ASA og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Imarex NOS ASA.

Av uttalelsen fra de ansattes representanter fremgår det at de ansatte ” er inneforstått med at en slik konsernordning medfører at alle de ansatte i konsernet blir betraktet som om de skulle være ansatt i morselskapet”. Arbeidsutvalget bemerker i denne forbindelse at en konsernordning ikke innebærer noen endring i retten til å kreve representasjon i datterselskapene dersom disse skulle ha så mange ansatte at de ansatte har krav på representasjon også i disse styrene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og delegasjonsvedtak 23. januar 2006 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Imarex NOS ASA:

I
De ansatte i Imarex NOS ASA og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Imarex NOS ASA.

II
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

  

7. Sak 06/23 Hafslund ASA
Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 16. august 2001 endringer i gjeldende konsernordning ved valg av ansattes representanter til styret i Hafslund ASA samt etablering av tilhørende valgkretsinndeling.

I brev mottatt av Bedriftsdemokratinemnda 30. oktober 2006 søkes det om endring i gjeldende konsernordning i Hafslund ASA samt endring i valgkretsinndelingen.

Ledelsen for Hafslund-konsernet er lagt til morselskapet Hafslund ASA, og det er morselskapet som fatter beslutninger av vesentlig betydning for konsernet. Majoriteten av de ansatte tilhører datterselskapene, og for å sikre deres medbestemmelse i konsernet er det ifølge søknaden hensiktsmessig at konsernordningen videreføres. Det er inngått avtale mellom konsernet og fagforeningene til de ansatte om at konsernordningen vedrørende styrerepresentasjon ønskes videreført slik at den omfatter samtlige av konsernets selskaper.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak fra 2001 innebærer at valget av ansatterepresentanter skal foregå i to valgkretser. Avtalen mellom konsernet og de lokale fagforeningene legger ikke opp til at valget av de ansattes representanter til styret skal foregå i valgkretser, og det bes om at dette punktet i Bedriftsdemokratinemndas vedtak oppheves.

Siden 2001 har Hafslund-konsernet ervervet flere alarm- og sikkerhetsselskaper og kjøpt strømleverandørene Oslo Energi og Tindra Energi. De to selskapene har senere fusjonert til Hafslund Strøm. Det har videre skjedd en fusjon mellom Hafslund og Viken Energinett. Hafslund-konsernet omfatter dermed vesentlig flere ansatte og omfatter en rekke nye datterselskaper i forhold til den strukturen som lå til grunn for Bedriftsdemokratinemndas vedtak i august 2001. Hafslund-konsernet består nå av 22 selskaper og har 2093 ansatte.

Hafslund ASAs styre består av åtte representanter hvorav tre velges av og blant de ansatte. Hafslund ASA har mer enn 200 ansatte, men har ikke bedriftsforsamling.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet som til sammen representerer ca.   66 % av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom ledelsen og de lokale fagforeningene om endringene i konsernordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hafslund ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 16. august 2001 oppheves.

II
De ansatte i Hafslund ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hafslund ASA.

III
Etablerer eller overtar Hafslund ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  

8. Drøfting av spørsmål om å unnta ansatte med små stillingsbrøker fra stemmerett og valgbarhet
Spørsmålet ble besluttet drøftet i samlet nemnd.

  

9. Saker kommet inn til Bedriftsdemokratinemda
Det har kommet inn to saker; en fra ABB AS vedrørende unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling og en fra Møreforskning. Det ble besluttet å behandle søknaden fra ABB ved skriftlig saksbehandling.

  

10. Eventuelt
Det ble avtalt nytt møte fredag 15. desember 2006 klokken 09.00 i BA-HRs lokaler.