Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Interesse for norsk innsats mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

- Norge har unike erfaringer i innsatsen mot sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Tirsdag 23. oktober var han i Europaparlamentet i Strasbourg for å formidle de norske erfaringene og fremme synspunkter i aktuelle saker.

- Norge har unike erfaringer i innsatsen mot sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Tirsdag 23. oktober var han i Europaparlamentet i Strasbourg for å formidle de norske erfaringene og fremme synspunkter i aktuelle saker.

Statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad hadde møter med parlamentarikere som er sentrale i behandlingen av to aktuelle lovsaker: Forslag til et nytt direktiv som skal sikre bedre håndheving av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Utsendingsdirektivet), og endrede direktiver om offentlige anskaffelser.

Europaparlamentet har større rolle

- Europaparlamentet har de siste årene fått en større rolle i lovgivningsprosessen. Møtene jeg har hatt med europaparlamentarikerne som denne uken er samlet i Strasbourg er en del av det normale, men også intensiverte påvirkningsarbeidet den rødgrønne regjeringen gjør for å fremme norske interesser i EU/EØS-prosesser på arbeidslivsområdet.

Støstad møtte blant andre leder av komiteen for det indre marked, Malcolm Harbour, saksordfører for anskaffelsesdirektivet Marc Tarabella og skyggesaksordfører Heide Rühle, samt skyggesaksordførere for håndhevingsdirektivet Emilie Turunen og Stephen Hughes.

Støstad viste blant annet til regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping og tiltakene der.

- Vi hadde gode møter og parlamentarikerne var interessert i å høre om norske erfaringer med for eksempel solidaransvar og id-kort i utvalgte bransjer, sier Støstad.

Gode erfaringer med solidaransvar

Statssekretæren viste til de foreløpige gode erfaringene man har hatt i Norge etter at solidaransvaret ble innført i 2010. Dette ble møtt med stor interesse av flere av parlamentarikerne. Solidaransvar innebærer at en leverandør som velger å sette ut oppdrag, er ansvarlig for de lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede som følger av allmenngjøringsforskrifter.

Norge er positive til at EU ønsker å sikre bedre håndheving av utsendingsdirektivet med et eget regelverk. Samtidig understreket statssekretæren i møtene at det er viktig at muligheten til å innføre ulike kontrolltiltak for å motvirke sosial dumping ikke blir begrenset i det nye regelverket.

Når det gjelder anskaffelsesdirektivene som nå er til behandling i Europaparlamentet og Rådet, understreket Støstad at det er viktig å presisere i de nye direktivene at medlemsstatene - og Norge - kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbudsprosesser som følger av ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter.