Historisk arkiv

Styrker innsatsen for integrering av innvandrere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil bevilge 100 millioner kroner til innføring av integreringstilskudd til kommunene for familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har fått opphold på humanitært grunnlag. Samtidig gjeninnføres rett og plikt til introduksjonsordning for denne gruppen.

Pressemelding

Nr.: 06
Dato: 10.11.05

Styrker innsatsen for integrering av innvandrere

Hovedtrekk i St.prp. nr. 1 (2005-2006): Tillegg nr. 1, Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil bevilge 100 millioner kroner til innføring av integreringstilskudd til kommunene for familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har fått opphold på humanitært grunnlag. Samtidig gjeninnføres rett og plikt til introduksjonsordning for denne gruppen.

Regjeringen foreslår å omprioritere 10 millioner kroner til forsøk med gratis kjernetid i barnehage for alle barn i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Regjeringen vil også bevilge 10 millioner kroner for å styrke arbeidet med retur av utlendinger med ulovlig opphold, og intensivere innsatsen for å få til tilbaketakelsesavtaler med andre land.

- Vi ønsker at nyankomne innvandrere så raskt som mulig skal bli selvhjulpne. Dette forutsetter effektiv og målrettet kvalifisering av innvandrere for det norske samfunnsliv og arbeidsmarked. Regjeringen vil derfor bevilge 100 millioner kroner til utbetaling av integreringstilskudd i tre år etter bosetting, og samtidig gjeninnføre rett og plikt til introduksjonsprogram for familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har fått opphold på humanitært grunnlag fra 2006. Familiegjenforente er oftest kvinner, og tiltaket vil bidra til at kvinner med minoritetsbakgrunn blir behandlet som selvstendige personer med egne rettigheter til informasjon, språkopplæring, utdanning og arbeid. Tiltaket er meget viktig, i et fattigdoms- og likestillingsperspektiv, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

Etter at Bondevik II-regjeringen avviklet integreringstilskuddet for familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnlag i 2005, har ventetiden på bosetting økt til 7,3 måneder. Mange kommuner sier nei til å bosette enslige flyktninger av frykt for at kommunen må bære utgiftene til familiegjenforente til disse uten statlige tilskudd.

- Siden kommunene igjen vil motta integreringstilskudd for familiegjenforente, bør bosettingen kunne gå raskere, og dermed på sikt gi mulighet for en økning av kvoten for overføringsflyktninger, sier arbeids- og sosialministeren. Regjeringen opprettholder forslaget om en kvote på 1 000 personer i 2006 i denne omgang.

Regjeringen vil omprioritere 10 millioner kroner til forsøk med gratis kjernetid i barnehage for alle barn i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Tilbudet vil omfatte alle barn i områder der det innføres, men det er særskilt viktig at minoritetsspråklige barn får et slikt tilbud i barnehage året før de begynner på skolen.

- Dette vil medvirke til at barna bedre kan følge med i ordinær undervisning på skolen og delta i sosiale aktiviteter på linje med andre barn, sier Bjarne Håkon Hanssen.

For asylinstituttets legitimitet er det av avgjørende betydning at utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, returnerer raskt. Det benyttes i dag store ressurser til opphold i mottak og til tvungen uttransportering med politiet av personer med endelig avslag på asylsøknaden. Det er grunn til å se tilstrømmingen av nye asylsøkere i sammenheng med at det er velkjent at det er vanskelig å gjennomføre returer til enkelte land.

- Vi ønsker å etablere avtaler om tilbaketakelse av egne borgere med flere land og dermed få gjennomført flere returer. Avtalene gjør at returene kan gjennomføres på en forutsigbar, trygg og rask måte. At de som får avslag raskt returnerer, kan ha betydning for befolkningens syn på innvandrere. Regjeringen vil på bakgrunn av dette styrke returarbeidet med 10 millioner kroner, sier arbeids- og sosialministeren.

Primært vil regjeringen satse på tiltak som motiverer til frivillig retur, blant annet gjennom støtte til reintegrering i hjemlandet. I enkelte tilfeller kan det også være mulig å gå inn i samarbeidsprosjekter med opprinnelseslandene, slik at personer som returnerer, ikke blir en belastning for hjemlandet, men i stedet positivt kan bidra til vekst og utvikling i hjemlandet.

Kontaktperson fakta: Avdelingsdirektør Tom Gulliksen, 22 24 80 85

Kontaktperson politikere: Informasjonssjef Wenche Rasch, 22 24 21 16