Historisk arkiv

Nytt diskrimineringslovutvalg skal samle lover mot diskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det rettslige vernet mot diskriminering er i dag spredt på ulike lover. – Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke diskrimineringsvernet i norsk lovgivning. På sikt er det behov for en samlet lov mot diskriminering. Det vil gi et mer helhetlig og derigjennom styrket diskrimineringsvern, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen har derfor i statsråd i dag besluttet å sette ned et utvalg som skal utrede en samlet lov mot diskriminering og spørsmålet om ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Utvalget skal også utrede spørsmålet om en grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering, med mindre en grunnlovskommisjon oppnevnt av Stortinget får i oppgave å utrede dette. I tillegg skal utvalget utrede bortfall av det unntaket fra diskrimineringsforbudet som likestillingsloven og arbeidsmiljøloven i dag har for religiøse trossamfunn.

– Jeg har lagt vekt på at utvalget bør settes sammen av en mindre gruppe eksperter. Mye av arbeidet som skal gjøres krever høy juridisk kompetanse og består av mer lovteknisk samling av lovverk. Samtidig er det svært viktig at representanter for ulike diskrimineringsgrunnlag involveres i utvalgets arbeid. Det vil derfor bli etablert en referansegruppe for utvalget, med representanter for ulike diskrimineringsgrunnlag og for arbeidslivets parter, sier statsråden.

Utvalget skal ha sluttført sitt arbeid innen 1. juli 2009. En delutredning om bortfall av unntaket fra diskrimineringsforbudet for religiøse trossamfunn i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven skal leveres innen 1. januar 2008.

Arbeidet med en diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til nedsatt funksjonsevne blir ikke berørt av at det er oppnevnt et nytt lovutvalg. Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på å legge fram et forslag til diskriminerings- og tilgjengelighetslov ved årsskiftet 2007/2008. På sikt vil en samlet lov også omfatte diskrimineringsvernet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utvalget har følgende sammensetning:
Hans Petter Graver, professor, Oslo (leder)
Hege Brækhus, professor, Tromsø
Ronald Craig, post.doc., Bærum
Marius Emberland, førsteamanuensis, Oslo
Bera Ulstein Moseng, stipendiat, Oslo
Mona Næss, senioradvokat, Asker
Tolle Stabell, assisterende regjeringsadvokat, Røyken
Ann Marit Sæbønes, direktør, Oslo
Jan Tøssebro, professor, Trondheim.