Historisk arkiv

- Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Minstepensjonen til enslige pensjonister skal økes med 16 476 kroner til 136 296 kroner, det vil si en økning på 13,75 prosent. Minstepensjonene trappes videre opp til 2 ganger grunnbeløpet (G) fra 1. mai 2010.

Minstepensjonen til enslige pensjonister skal økes med 16 476 kroner til 136 296 kroner, det vil si en økning på 13,75 prosent. Minstepensjonene trappes videre opp til 2 ganger grunnbeløpet (G) fra 1. mai 2010. Tilleggspensjonen til unge uføre trappes også opp, med en økning på 14 112 kroner. Gjennomsnittlig grunnbeløp økes med 5,5 prosent fra 2007 til 2008. Dette sikrer en betydelig realinntektsvekst for pensjonister og andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Dette er resultatet av trygdedrøftingene, der partene i dag har kommet til enighet.

 

 

– Dette er et historisk løft for enslige minstepensjonister og unge uføre. Å heve minstepensjonen for enslige pensjonister til 2 G er et viktig løft for en gruppe der vi vet at mange sliter økonomisk. Det er også et svært godt oppgjør for pensjonister og alle andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp, sier statsminister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Minstepensjon for enslige pensjonister øker som følge av trygdeoppgjøret fra dagens nivå på 119 820 kroner, til 136 296 kroner. Unge uføre med garantert tilleggspensjon får økt sin pensjon fra dagens nivå på 159 420 kroner, til 173 532 kroner.

 

Statsminister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på pressekonferansen om trygdeoppgjøret 2008.
- Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5,5 prosent. Dette sikrer en betydelig realinntektsvekst for pensjonister og andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

Enigheten i trygdedrøftingene innebærer også at Regjeringen vil foreslå for Stortinget en opptrappingsplan som innebærer at minstepensjonen til enslige pensjonister fra 1.mai 2010 skal utgjøre to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp økes med 3 444 kroner med virkning fra 1. mai 2008. Nytt grunnbeløp vil dermed utgjøre 70 256 kroner. Dette innebærer at alle pensjonister og andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp får en betydelig reallønnsvekst i 2008.

– Jeg er svært godt fornøyd med at partene i trygdedrøftingene er enige i forslaget vi har lagt fram, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Fordeling og friske penger
Den ekstraordinære økningen i minstepensjonen i 2008 finansieres ved å benytte etterslepet fra fjorårets trygdeoppgjør for alders-, uføre- og etterlattepensjonister. Etterslepet, det vil si avviket mellom forventet lønnsvekst lagt til grunn i trygdeoppgjøret 2007 og den faktiske lønnsveksten, er satt til 0,65 prosent. I stedet for å benytte dette etterslepet til en ytterligere økning av grunnbeløpet, har partene i dag blitt enige om å gi enslige minstepensjonister et historisk inntektsløft.

Økningen i pensjonene til unge uføre finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet. Dette innebærer en merutgift på 180 millioner kroner i 2008, økende til 270 millioner i 2009 som vil være årseffekten.

Opptrappingsplanen av minstepensjonen vil øke statens utgifter med 113 millioner kroner i 2009, 354 millioner kroner i 2010 og 386 millioner kroner i 2011, beregnet ut fra nytt grunnbeløp fra 1. mai 2008.  

Statens totale bidrag i 2011 vil dermed være på 656 millioner kroner.

Drøftingene om regulering av grunnbeløpet har foregått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Regjeringen vil nå legge forslaget fram for Stortinget.