Historisk arkiv

Samler oppgaver i ett direktorat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) overfører oppgaver innenfor departementets ansvarsområde, fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Overføringen gjennomføres så raskt og forsvarlig som mulig.

Departementet bidrar blant annet til arbeid, velferd og et inkluderende samfunn gjennom en samlet sosial-, velferds- og arbeidsmarkedspolitikk. Departementet utøver i dag oppgavene på disse politikkområdene gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet.

– Regjeringen skal nå mange målsettinger gjennom NAV-reformen. Fram til nå har vi forholdt oss til to direktorat. Med overføringen av våre oppgaver til Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir.) kan vi heretter sende et samlet signal fra departementet til NAV-kontorene. Dette vil også bidra til å øke det ønskede fokuset på brukerens behov, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Gjennom NAV-reformen og endringer i virkemidlene, blant annet det nye kvalifiseringsprogrammet, skjer det store endringer i tilnærmingen til den enkelte brukeren lokalt. Ansvarsdelingen på direktoratsnivå gjenspeiler ikke NAV-reformen. Departementet gir i dag styringssignaler til de lokale kontorene gjennom to direktorater. En samling av oppgaver på AIDs ansvarsområde knyttet til sosial-, velferds- og arbeidsmarkedspolitikken i ett direktorat vil bidra til bedre koordinering av statlige styringssignaler. Det vil også styrke gjennomføringen av kompetansehevende og andre tilretteleggende tiltak for lokalt nivå. Dette vil være viktig både for gjennomføringen av NAV-reformen generelt og kvalifiseringsprogrammet spesielt. Den samlede kompetanse i de to direktoratene mht. tiltak for å bidra til arbeid, aktivitet og gode levekår for vanskeligstilte grupper, utnyttes best mulig gjennom en slik endring i oppgavefordelingen.

Det er stor grad av faglig nærhet mellom oppgavene Sosial- og helsedirektoratet utfører for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det legges derfor opp til en mest mulig samlet overføring av oppgavene, både for å unngå å splitte opp fagmiljø nasjonalt og for å unngå nye typer samordningsutfordringer mellom de nye direktoratene. Disse oppgavene omfatter primært fag- og forvaltningsansvaret for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet, samt enkelte andre deler av sosialtjenesteloven. I tillegg overføres ansvar for gjennomføring av enkelte tiltak knyttet til regjeringens handlingsplan mot fattigdom.

Ansvars- og oppgaveoverføringen vil medføre et nytt sosialpolitisk mandat for Arbeids- og velferdsdirektoratet med en utvidet rolle og ny styringslinje til kommunene. NAV-kontorene skal på samme måte som i dag baseres på et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat. Overføringen av oppgaver skal derfor ikke påvirke den innflytelsen henholdsvis kommune og stat har i styringen av det enkelte NAV-kontor. En slik overføring innebærer heller ikke i seg selv noen endringer i fylkesmannens ansvar knyttet til oppgavene som foreslås overført.

Det vil også etter den endrede ansvarsfordelingen være betydelige grenseflater mellom de to direktoratenes oppgaver, og det må fortsatt legges til rette for et tett samarbeid mellom de to direktoratene for å best mulig bidra til en helhetlig utforming av sosial- og helsepolitikken lokalt. I mange kommuner er det eksempelvis inngått samarbeidsavtaler som innebærer at NAV-kontorene inkluderer tjenester som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde, og som etter overføringen mellom direktoratene fortsatt vil ligge i Sosial- og helsedirektoratet.