Historisk arkiv

Høring om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til nødvendige endringer i regelverket for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som følger av avtalen som ble inngått ved tariffoppgjøret i vår.

Avtalen fra tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 innebærer at dagens regler for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor videreføres, med nødvendige tilpasninger til den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets pensjonsforlik fra 2005. Dette gjelder blant annet levealdersjustering og ny regulering av offentlig tjenestepensjon.

Levealdersjusteringen innebærer at den enkelte må arbeide noe lenger for samme pensjon når levealderen i befolkningen øker.  I høringsnotatet foreslås det blant annet hvordan levealdersjusteringen skal gjennomføres for de første årskullene som får fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Disse omfattes blant annet av en individuell garanti som er avtalt i lønnsoppgjøret.

Det foreslås også nødvendige justeringer i regelverket om samordning med alderspensjon fra folketrygden og om regulering av tjenestepensjonene.

Høringen skjer i samråd med Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Høringsfristen er fredag 15. januar 2010.

Les høringsbrevet