Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål vedrørende introduksjonsstønad og dagsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-74 HHE

16.12.04

       


Svar på spørsmål vedrørende introduksjonsstønad og dagsats

Vi viser til e-post av 19. november d.å. fra Cecilie Sundby med en oppsummering av henvendelser KS har mottatt fra kommuner vedrørende beregningen av dagsatsen i introduksjonsstønaden.

Utgangspunktet for beregningen av introduksjonsstønaden, jf. introduksjonsloven § 9 jf. § 10, er at introduksjonsstønaden ligger systemmessig nærmere fastlønnsordningen fra arbeidslivet enn de sosiale inntektsordningene som for eksempel sosialhjelp etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven). Introduksjonsloven lovfester mønsteret fra hovedtariffavtalen i arbeidslivet, og det er et mål at deltakerne gjennom introduksjonsordningen blir kjent med fraværsordningen i arbeidslivet. Det er ikke anledning til å beregne dagsatsen på et annet grunnlag eller på et gjennomsnitt på færre eller flere arbeidsdager i måneden enn det som er lovfestet i introduksjonsloven § 9 jf. § 10.

Med to ganger G som utgjør kr 117 556 på årsbasis (per 1. mai 2004) gir dette, som KS har beregnet i sitt brev, kr 9 796, 33 i månedssats og kr 326,54 i dagsats. Beløpene er bruttobeløp, fra disse trekkes skatt jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-42 bokstav e, jf. § 12-2, og trygdeavgift jf. folketrygdloven § 23-3.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, eller som er nærmere regulert i forskrift av 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen, gjøres det trekk i stønaden time for time eller dag for dag.

I eksempelet som trekkes fram i brevet fra KS, der en deltaker har ugyldig fravær i en måned, trekkes det for de ukedagene i måneden deltaker har vært fraværende, ikke for helger eller offentlige fridager. Dette er det samme prinsippet som i arbeidslivet ved for eksempel fravær uten lønn. Da trekkes det kun for arbeidsdager, ikke helgedager.

I eksempler som det nevnte, med ulegitimert fravær i flere uker i strekk, kommer introduksjonsloven § 7 stans av introduksjonsordning til anvendelse. Om fravær i en måned kan betegnes som omfattende avhenger av en konkret vurdering, se merknad til § 7 i rundskriv H-20/03.

Med hilsen

Bjørg Unstad e.f.
fung. avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver