Historisk arkiv

Nye tiltak for å bekjempe og håndtere overgrep mot utviklingshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråd Tora Aasland varslet i Stortinget den 17. februar en rekke nye tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot utviklingshemmede.

Forekomsten av alvorlige overgrep mot utviklingshemmede  er sannsynligvis større en for befolkningen for øvrig. Statsråd Tora Aasland varslet derfor i Stortinget den 17. februar en rekke nye tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere blant annet seksuelle overgrep mot utviklingshemmede. 

På bakgrunn av internasjonale studier antas det at forekomsten av alvorlige overgrep mot utviklingshemmede er mer en dobbelt så stort som for befolkningen for øvrig. En rekke artikler i Dagbladet har synliggjort disse problemene og dannet grunnlag for en interpellasjon i Stortinget om overgrep mot utviklingshemmede. Statsråd Tora Aasland har varslet en rekke nye tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot utviklingshemmede.

Bedre kunnskap om overgrep mot utviklingshemmede herunder seksuelle overgrep:
- Oppdrag gis i år til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om en kunnskapsstatus om vold og overgrep mot utviklingshemmede
- På bakgrunn av kunnskapsstatusen vil det bli tatt initiativ til forskningsprosjekter der kunnskap er mangelfull.

Kompetansen ute i tjenestene må økes:
- I oppfølging av nytt Informasjons-  og utviklingsprogram Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres, skal det gjennomføres regionale konferanser med alle landets kommuner. Overgrep mot utviklingshemmede vil være et sentralt tema
- Det vil bli tatt initiativ til et nasjonalt arbeidsseminar om hvordan bekjempe vold og overgrep mot  personer med nedsatt funksjonsevne. Her vil også brukerorganisasjonene stå sentralt. 
- Det skal utarbeides nasjonalt kunnskapsmateriell om overgrep mot utviklingshemmede som kan være til hjelp for å tilpasse varslingsrutiner på ulike arenaer slik at disse også ivaretar hensynet til utviklingshemmede.
Mer  informasjon om:
- Skjerpet lovgivning fra 2010 som innebærer at varsling av mistanke om overgrep mot utviklingshemmede veier tyngre enn taushetsplikten
- 7 regionale barnehus som også skal gi et helhetlig tilbud til utviklingshemmede som utsettes for vold og seksuelle overgrep
- 5 regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging som også har fagteam innen vold og overgrep
- Stillingene som familievoldskoordinatorer i politiet  
 
Parallelt med disse tiltakene er det nedsatt et utvalg som skal vurdere dommeravhørsordningen bl.a. å innføre påbud om dommeravhør av utviklingshemmede i alle straffesaker og vurdere om utviklingshemmede skal ha rett til bistandsadvokat i enhver straffesak. Tiltak rettet mot overgrep mot utviklingshemmede vil også bli vurdert i sammenheng med ny Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.