Historisk arkiv

Endringer i barneloven fra 31. august 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barnelovens regler om farskap og morskap. De fleste av lovendringene vil tre i kraft 1. januar 2014. Endringene i barneloven §§ 1a, 5 andre og fjerde ledd, 15 nytt andre ledd, 78 fjerde ledd og 81 første ledd trer imidlertid i kraft 31. august 2013.

Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barnelovens regler om farskap og morskap.  De fleste av lovendringene vil tre i kraft 1. januar 2014. Endringene i barneloven §§ 1a, 5 andre og fjerde ledd, 15 nytt andre ledd, 78 fjerde ledd og 81 første ledd trer imidlertid  i kraft 31. august 2013.

Hovedinnholdet i disse endringene er:

Det offentlige har ansvar for at det fastsettes farskap til barn, hvor dette ikke er etablert ved barnets fødsel. Det er lagt til grunn at denne plikten også gjelder når barnet er født i utlandet, men er bosatt i Norge sammen med en av foreldrene. Det er nå lovfestet i barneloven § 5 andre ledd at det offentlige har plikt til å fastsette farskap etter norske regler i tilfeller hvor anerkjennelse av farskap eller medmorskap etter barneloven § 85 blir avslått. Videre er  barneloven § 81 b endret slik  at farskapssak skal kunne behandles i Norge når barnet er bosatt her, uavhengig av om moren eller barnets verge ønsker det.

Sak om farskap skal reises i den rettskretsen der barnet er bosatt.  I tilfeller hvor barnet og moren bor på sperret adresse, kan en sak om fastsettelse av farskap avsløre moren og barnets oppholdssted. I disse sakene skal NAV nå kunne reise sak om farskap ved Oslo tingrett, se barneloven § 15 nytt andre ledd.