Historisk arkiv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestilling kommer ikke av seg selv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestilling er rettferdig, lønnsomt og gir valgfrihet for den enkelte, men det kommer ikke av seg selv. Norge er et land som jevnlig kåres til et av verdens mest likestilte land. Men vi har fortsatt store likestillingsutfordringer, blant annet med et svært kjønnsdelt arbeidsmarked og høy andel deltid blant kvinner.

Det sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen som i dag har lagt fram den første likestillingsmeldinga på 20 år.

- Myten om at vi er i mål med likestillinga står i veien for nødvendig endring. Likestillingsutvalgets utredninger har gitt oss en status på hvordan det står til med likestillingen. Vi har mye å være stolte av i Norge, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Å slakke på kravene vil sette oss tilbake, mener Thorkildsen.

Ulik lønn og ulike forventninger til kvinner og menn som arbeidstakere og omsorgspersoner, er en av de store likestillingsutfordringene i Norge i dag. Det er viktig å inkludere flere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Økonomisk uavhengighet er nødvendig for likestilling og valgfrihet. Kvinner og menns arbeid må verdsettes likt. Innsatsen mot seksuell trakassering og vold, og mot ulike fordeling av makt og ressurser står også sentralt i likestillingsarbeidet framover.

- Det er ingen tvil om at den største likestillingskampen i Norge i åra som kommer, vil stå i arbeidslivet. Det er bra at partene i arbeidslivet har vist så stor interesse for å bidra til et forsterket samarbeid. Vi etablerer også et regionalt apparat for å styrke likestillingspolitikken lokalt. Til sammen skal dette bidra til at likestilling blir prioritert og at bevisstheten og interessen øker, sier Thorkildsen.   

Slik skal gjennomføringskraften i likestillingspolitikken styrkes:

  • Etablere et forsterket trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet. Langsiktig, systematisk innsats forankret på toppen er nødvendig for å sikre at likestilling tas på alvor og at praktisk arbeid med likestilling kan spres.
  • Etablere en struktur for å forankre likestillingspolitikken lokalt – fire regionale kompetansemiljø for likestilling under BUFdir skal være pådrivere, veilede og motivere til aktivt likestillingsarbeid i kommuner, på skoler og arbeidsplasser. 
  • Bedre samordning av likestillingspolitikken på tvers av departementer – for å sikre bedre helhet og ansvarliggjøring av alle fagmyndigheter, og jevnlig rapportering.

Legge til rette for kunnskapsbasert politikkutvikling.  Et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er helt nødvendig for å utvikle likestillingspolitikken. Regjeringen skal jevnlig og på egnet måte legge frem en for Stortinget en bred beskrivelse av status for likestilling.