Historisk arkiv

Regjeringen vil ratifisere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Konvensjonen stiller tydelige krav til hvordan Norge kan legge til rette for at også personer med nedsatt funksjonsevne kan få oppfylt sine menneskerettigheter. Nå når Stortinget har gitt sitt samtykke kan Norge ratifisere konvensjonen.

Ratifisering betyr at Norge forplikter seg til å etterleve konvensjonens bestemmelser.

- Mange har ventet lenge på dette, og derfor er jeg ekstra glad for at konvensjonen nå kan ratifiseres. Menneskerettighetene gjelder oss alle, det skal det ikke være noen tvil om, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Konvensjonen (CRPD) fastslår at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet en plikt for statene til å bekjempe diskriminering og jobbe for et mer tilgjengelig samfunn.

- Diskriminering av funksjonshemmede er utbredt i mange land. Konvensjonens mål er å rette opp dette. Norsk ratifikasjon er viktig for å sikre at konvensjonen får størst mulig internasjonal gjennomslagskraft, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- CRPD representerer et historisk løft i arbeidet med menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen har ført til mer innsats for likeverd, deltakelse og selvbestemmelse, sier Thorkildsen.

CRPD ble undertegnet av Norge i 2007. Frem til nå har Norge jobbet med å endre lovverket, for å sikre at norske lover er i samsvar med konvensjonen. 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft, og da kan konvensjonen ratifiseres.  

Regjeringen foreslår at Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

 

FNs generalforsamling vedtok FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne den 13. desember 2006. Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007 i henhold til kongelig resolusjon av samme dato. 80 andre stater og EU undertegnet samtidig. Konvensjonen trådte i kraft 3. mai 2008 da 20 stater hadde ratifisert.

Per 20. des. 2012 er konvensjonen ratifisert av 125 stater og EU.