Historisk arkiv

- Ny Likestillings- og diskrimineringsnemnd oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Den 1. januar i år ble det etablert et nytt apparat for bekjempelse av diskriminering og styrking av likestilling i Norge.

Pressemelding

Nr.: 06012
Dato: 10.02.06

- Ny Likestillings- og diskrimineringsnemnd oppnevnt

Den 1. januar i år ble det etablert et nytt apparat for bekjempelse av diskriminering og styrking av likestilling i Norge. Apparatet består nå av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Disse skal håndtere ulike lovverk mot forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, alder eller funksjonshemming.

  • Ombudet skal håndheve lovene og være pådriver for et mer likestilt samfunn.
  • Nemnda skal behandle klager over ombudets uttalelser og saker som ombudet legger fram for nemnda.

Nemndas avgjørelser er bindende for partene, og nemda har blant annet myndighet til å ilegge den diskriminerende parten tvangsmulkt inntil den diskriminerende handlingen stanser. Saksbehandlingen er gratis i begge institusjoner.

Nemnda har i alt tolv medlemmer, hvorav fire varamedlemmer, og ble utnevnt i statsråd 10. februar. I enkeltsaker skal nemda bestå av av leder, nestleder og tre andre medlemmer.

Nemndas sammensetning fra januar 2006:

Aslak Syse, prof. dr. juris (leder)

Else Leona McClimans, jurist (nestleder)

Arnhild Taksdal, forsker

Selma Ilyas, politiadvokat

Thom Arne Hellerslia, advokat

Hege Skjeie, professor

Atle Larsen, pasientombud

Åsmund Lunde, direktør

Anne Margrethe Lund, jurist (vara)

Kåre Lilleholt, prof. dr. juris (vara)

Sissel Markhus, juridisk rådgiver (vara)

Torkjell Nesheim, dommer (vara)